Тимошук Олександр Сергійович

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandr.tymoshuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження хіміко-аналітичних та фізико-хімічних властивостей нових біологічно активних нітрогенвмісних сполук (азолідонів, тіазолів, оксимів) вперше синтезованих у Львові та впровадження результатів в аналітичну практику.

Курси

Вибрані публікації

 1. 1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Bazel, L.Zapała, M. Dranka, Y. Ostapiuk, O. Tymoshuk, E.Woźnicka // J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1127. – P. 722–733.  http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.07.119
 2. Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Ostapiuk, V.Matiichuk, O. Tymoshuk, E. Woźnicka, Ł. Byczyński // J. Therm. Anal. Calorim. – 2016.- Vol.3 (online), pp 1–10. http://link.springer.com/article/10.1007/s10973-016-5784-0
 3. Analysis of multicomponent systems for the contents of iridium and palladium / L. Lozynska, O. Tymoshuk, T. Vrublevs’ka // Materials Science. – 2015. – Vol. 50, Issue – P.870–876. doi:10.1007/s11003-015-9795-y  http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-015-9795-y
 4. Spectrophotometric studies of 4-[N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidin-5-ylidene)-hydrazino]-benzenesulfonic acid as a reagent for the determination of palladium / L. Lozynska, O. Tymoshuk, T. Chaban // Acta Chimika Slovenica. – 2015. – Vol. 62, No. 1. – P.159-167. doi: 10.17344/acsi.2014.866. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/viewFile/866/418
 5. Spectrophotometric investigation of palladium(II) ions interaction with 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one / L. Lozynska, O. Tymoshuk // Chemistry & chemical technology. – 2013. – Vol. 7, N. 4. – P. 391-395.
  http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_%20papers/full_text_564.pdf
 6. Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю) /А.М. Тупис, О.С. Тимошук, П.В. Ридчук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2015. – Т. 10, №2. – С. 80-88. DOI: 10.17721/moca.2015.80-88.
  http://www.moca.net.ua/en/15/10_2_6m.html
 7. 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol — a new reagent for the determination of Pd(II) /A. Tupys, O. Tymoshuk // Acta Chimica Slovaca, Vol. 8, No. 1, 2015, P. 59—64.
  http://www.acs.chtf.stuba.sk/papers/acs_0209.pdf
 8. 5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он – новий реагент для спектрофотометричного визначення іонів родію(ІІІ) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Питання хімії та хімічної технології. – 2014. – №1. – С. 80-85.
  http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2014/1/JRN/PDF/19.pdf
 9. 5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(ІІ) / Л. Лозинська, О. Тимошук, Т. Чабан // Методи та об’єкти хімічного аналіза. – 2014. – Т. 9, №1. – С. 50-54.
  http://www.moca.net.ua/en/14/9_1_6m.html
 10. Спектрофотометричне дослідження взаємодії 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму з іонами іридію(IV) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч. 1. – С. 275-282.      http://old.chem.lnu.edu.ua/visnykk/2014/275-282.pdf
 11. Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122. http://chemetal-journal.org/ejournal14/CMA0279.pdf
 12. Аналіз багатокомпонентних систем на вміст іридію та паладію / Л. Лозинська, О. Тимошук, Т. Врублевська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50, №6. – С. 89-94.
 13. Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5–(2–хлорфеніл)–фуран–2–карбальдегід оксиму / П. Ридчук, О. Кондратьєва, О. Тимошук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч. 1. – С. 283-291.    http://old.chem.lnu.edu.ua/visnykk/2014/283-292.pdf
 14. Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 187-192. http://old.chem.lnu.edu.ua/visnykk/2013/187-192.pdf
 15. Вольтамперометричне визначення іридію та рутенію в сульфідних мідно-нікелевих рудах / Р. Харчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 175-179. http://old.chem.lnu.edu.ua/visnykk/2013/175-179.pdf
 16. Extraction-photometric determination of cobalt using 1-[(5-benzyl-2-thiazolyl)-azo-2-naphthol / A. Tupys, O. Tymoshuk // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 193-199. http://old.chem.lnu.edu.ua/visnykk/2013/193-199.pdf
 17. Вольтамперометричне визначення Ir(IV) та Ru(IV) за сумісної присутності у складних об’єктах / Р. Харчук, О. Тимошук // Питання хімії та хімічної технології. – 2012. – №1. – С. 111–114. http://vhht.dp.ua/menu/archive
 18. Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою 5–(2–хлорфеніл)–фуран–2–карбальдегід оксиму / Р. Харчук, О. Тимошук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2011. – Т.6, №4. – С.241–246. http://www.moca.net.ua/indfiles/11_4en.htm
 19. Voltammetric determination of rhodium by means of furan-oxime derivatives in industrial samples with considerable content of palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.
  http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_%20papers/full_text_391.pdf
 20. Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П. Ридчук, О. Тимошук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2011. – Т.6, №2. – С.103-109.  http://www.moca.net.ua/indfiles/11_2en.htm
 21. Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 203-210.
 22. Екстракційно-фотометричне дослідження взаємодії Zn(II) з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу / А. Тупис, О.Тимошук, Н. Підлипний, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 197-202.
 23. Формальні редокс потенціали кислоти Каро у водних розчинах / О. Федишин, Т. Параняк, О. Тимошук, С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 211-216.
 24. Voltammetric determination of iridium in alloys using xylenol orange / R. Kharchuk, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 245-248.
  http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_%20papers/full_text_390.pdf
 25. Пат. 91160 U Україна. МПК G01J 1/48, G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення платини (ІV) / Л. Лозинська, О. Тимошук. Заявка № u2014 00073 від 08.01.2014. Опубл. 25.01.2014. Бюл. № 12. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 26. Пат. 91161 U Україна. МПК G01J 1/48, G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення паладію (ІІ) / Л. Лозинська, О. Тимошук. Заявка № u2014 00074 від 08.01.2014. Опубл. 25.06.2014. Бюл. № 12. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 27. Пат. 101952, МПК51 (2015.10) G01N 31/16 (2006.01) G01N 27/00 (2006.01) C01G 55/00 (2006.01). Спосіб визначення родію в розчинах малих концентрацій / Ридчук П., Тимошук О., Харчук Р. Заявка u201503219 від 06.04.2015. Опубл. 12.10.2015, Бюл. №.19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 28. Пат. 100402 МПК51 G01N 27/00. Спосіб кінетичного визначення феруму (ІІІ) / Федишин О., Тимошук О. Заявка u201500683 від 28.01.2015. Опубл. 27.07.2015, бюл. № 14. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 29. Пат. 101863, МПК51 G01N 21/29 (2006.01) G01J 1/48 (2006.01). Спосіб спектрофотометрич-ного визначення паладію(ІІ) / Тупис А., Тимошук О. Заявка u201500685 від 28.01.2015. Опубл. 12.10.2015, бюл. № 19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 30. Пат. 90459, МПК51 G01N 21/29 (2006.01), G01J 1/48 (2006.01), 01J 3/12 (2006.01), G01N 1/28 (2006.01), G01N 21/00. / Тупис А., Тимошук О. Заявка u201400019 від 08.01.2014. Опубл. 26.05. 2014, бюл. № 10. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукова біографія

Закінчив хімічний факультет Львівського ун-ту (1999). Постійно працює на кафедрі аналітичної хімії: аспірант (1999-2002), мол. наук. співроб. (2002-2003), асистент (2003-2008), з квітня 2008 – доцент. Завідувач хімічного відділення та викладач Природничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

Співавтор понад 125 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад