Тузяк Ярина Мирославівна

Посада: викладач Відділення екології

Електронна пошта: yaryna.tuzyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Науково-дослідницькі в області мікро- і макропалеонтології, стратиграфії, седиментології, літолого-фаціального аналізу, палеогеографії, палеоекології осадових басейнів (нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму, верхньокрейдових та неогенових утворень Волино-Поділля), створення палеонтологічних баз даних, створення баз даних стратотипових розрізів стратиграфічних підрозділів різних категорій (місцевого, регіонального рівнів) та лімітотипів (границь ярусів, відділів, систем) геостратиграфічних підрозділів Міжнародної Стратиграфічноі Шкали (глобального рівня), створення моделей осадових басейнів із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій і сучасного програмного забезпечення, удосконалення місцевих і регіональних стратиграфічних схем осадових басейнів, побудова палеогеографічних, літолого-фаціальних карт.

Курси

Публікації

1. Лещух Р., Тузяк Я. Детальна стратифікація аптських нафтогазоносних відкладів півдня України. Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи // Матеріали наукової конференції, присвяченої до 55-річчя геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 27–28 жовтня 2000 року. – Львів, 2000. – С. 45–46.

2. Тузяк Я. Палеоекологічні умови південноукраїнського аптського моря. Сучасні проблеми літології // Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Д.П. Бобровника. – ЛНУ імені Івана Франка, 20–22 грудня 2000 року. – Львів, 2000.– С. 68.

3. Тузяк Я. Розчленування аптських відкладів Рівнинного Криму за фауною форамініфер / Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України // Матеріали ХХІV сесії Укр. палеонтол. т-ва 20–25 травня 2001 року. – Київ, 2001. – С. 39–40.

4. Тузяк Я. Біостратиграфічна характеристика аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами. – Палеонт. зб.– Львів, 2001, – № 33. – С.124–127.

5. Тузяк Я. Стратиграфічний розподіл форамініфер у смердловині Клепінінська–1 // Наука про Землю – 2001. – Матеріали молодіжної наукової конференції. – Львів, 19–21 жовтня 2001 року. – Львів, 2001. – С. 49–51.

6. Тузяк Я. Мікропалеонтологічна характеристика валанжинських відкладів Рівнинного Криму. – Палеонт. зб. – Л., 2002, – № 34. – С. 112–119.

7. Лещух Р., Гоцанюк Г., Тузяк Я. Роль стратиграфічних досліджень у вирішенні проблемних питань геології нафтогазоносних провінцій // Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона. Матеріали V міжн. наук. конференції ”Крым-2003” (8-13 вересня 2003 р.). – Гурзуф. – С. 148–152.

8. Тузяк Я. Головні проблеми стратиграфії нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. – Палеонт. зб. – Львів, 2002, – № 35. – С. 93–102.

9. Тузяк Я. Фораминиферовый зональный стандарт нижнего мела Равнинного Крыма / Современная микропалеонтология. Сборник трудов XVI Всероссийского микропалеонтологического совещания, Калининград, 2015. – С. 287–293.
10. Тузяк Я. Літолого-седиментологічні критерії проведення лімітотипів неогену (міоцену) Волино-Поділля (Східне Розточчя, Опілля): новий погляд на стратиграфію / Я. Тузяк, С. Бакаєва // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень: Матеріали ХХХVI сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 24-26 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 68–70.
11. Бакаєва С. До палеонтологічної характеристики верхньомаастрихтських відкладів Львівської мульди / С. Бакаєва, Я. Тузяк // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 7-9 жовтня 2015 р.) / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів, 2015. – С. 8–9.
12. Тузяк Я. Музейні засоби збереження геологічних об’єктів / Тузяк Я., Бакаєва С. // Природничі музеї та їх роль в освіті і науці (Київ, 27–30 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 123–124.

Біографія

Народилася 19 жовтня 1976 р. у смт. Куликів, Жовківського р-ну Львівської області.

1993–1998 рр. – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, диплом геолога за спеціальністю”Геологічна зйомка, пошуки та розвідка”;

1998–2001 рр. – навчання в аспірантурі (денна форма) геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2001р. – інженер музею історії геології та палеонтології геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка; з 2002 р. – за сумісництвом асистент кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

2003 – секретар Державної Екзаменаційної Комісії освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальності ”Геологія” геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

з 2004 р. завідувач лабораторії палеонтологічних досліджень при кафедрі історичної геології та палеонтології ЛНУ імені Івана Франка.

у 2010 р. – захист кандидатської дисертації ”Форамініфери і стратиграфія нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму”.

З 2011 р. по 2013 р. – за сумісництвом на посаді асистента кафедри екології, інженерної геології та гідрогеології.
З 2016 р. – на посаді старшого лаборанта міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих копалин.

Проекти

  1.  Тузяк Я.М. Проект модернізованої і деталізованої чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму /Я.М. Тузяк // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 8–13 жовтня 2012, Київ, Україна. – К., 2012. – С. 97.
  2. Тузяк Я.М. Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму / Збірник наукових праць ІГН НАН України. Т. 6, вип. 1. – 2013. – С. 68–74.
    У рамках теми ”Створення стратиграфічних схем фанерозойських відкладів України нового покоління”, проведення районування зазначених відкладів з виділенням структурно-фаціальних зон, їхнє обґрунтування). Матеріали використані для написання одного з розділів колективної монографії Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (Розділ 11. Крейдова система М.М. Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко. – С. 498–562.

Нагороди

Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради
для талановитих молодих учених і спеціалістів (11 листопада 2011 року)

Розклад