Мельничин Андрій Володимирович

Посада: викладач Відділення комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.melnychyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми оптимізації сучасних інформаційних технологій.

Курси

Публікації

 1. Мельничин А. В. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій / А. В. Мельничин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 2.  Мельничин А.В. Вступ до науково-дослідницької роботи : методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт з інформатики / А. В. Мельничин, І. А. Лема. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2014. – 112с.
 3. Цегелик Г. Г. Порівняльний аналіз ефективності методів пошуку інформації у файлах баз даних / Г. Г. Цегелик, А. В. Мельничин // Відбір і обробка інформації.  – 2005.  – №23(99).  – С. 135–142.
 4. Цегелик Г. Г. Ефективність методу r– рівневого блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / Г. Г. Цегелик, А. В. Мельничин // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Сер. Інформаційні системи та мережі. – 2005. – № 549. – С. 184–192.
 5. Мельничин А. В. Ефективність методу пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, М. І. Філяк, Г. Г. Цегелик // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2006. – №6. – С. 187–191.
 6. Цегелик Г.Г. Метод пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів / Г. Г.Цегелик, А. В. Мельничин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4.  – С. 169–177.
 7. Мельничин А. В. Використання методу найменших квадратів для побудови наближених методів пошуку інформації у файлах баз даних / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 6.  – С. 116–122.
 8. Мельничин А.В. Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2006.  – Вип. 11.  – C. 225–229.
 9. Мельничин А.В. Методи пошуку інформації в файлах баз даних та їх ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Зб. наук. праць Української академії друкарства „Комп’ютерні технології друкарства”.  – №16. – 2006. – С. 41–52.
 10. Мельничин А. В. Аналіз методів пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Зб. наук. праць Української академії друкарства „Комп’ютерні технології друкарства”. – №15.  – 2006.  – С. 95–112.
 11. Мельничин А. В. Оптимальні стратегії пошуку записів в послідовних файлах баз даних при використанні методу блочного пошуку в локалізованому блоці записів / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. – С. 92–98.
 12. Мельничин А.В. Ефективність оптимальних схем варіантів пошуку інформації у послідовних файлах баз даних / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2010.  – Вип. 16.  – C. 47–53.
 13. Мельничин А.В. Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2011.  – Вип. 17.  – C. 22–28.
 14. Мельничин А. В. Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22 №1. – С.92–98.
 15. Мельничин А.В. Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2013.  – Вип. 20.  – C. 95–99.
 16. Біляковська О. О. Особливості системи тестування на базі соціального Інтернет-підходу / О.О. Біляковська, А. В.  Мельничин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педаг. – 2013.  – Вип. 29.  – C. 77–84.
 17. Лема І. А. Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України / І. А. Лема, А. В. Мельничин // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 10(53). – С. 49–51.
 18. Мельничин А. В. Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей / А. В. Мельничин, О. О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань, 2017. – № 57. – С. 35-41.
 19. Мельничин А. В. Використання системи візуалізації 3D-об’єктів у навчальному процесі. / А.В. Мельничин // зб. наук. статей за матеріалами доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання” (22 грудня 2017р.). – Львів : ЛьвДУВС. 2018. – C. 198–201.
 20. Мерцало І. Автоматизована система керування оптимальним навантаженням TRAINING MANAGER (розпорядник тренувань) під час занять у тренажерному залі. / І. Мерцало, Н. Лисак, А. Мельничин, Л. Бенцак, Б. Бенцак // зб. матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” (20 квітня 2018р.) – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2018, – С. 112–115.
 21. Мельничин А. В. Прототип пристрою відтворення інформації для людей з вадами зору / А. В. Мельничин // Матеріали XХIV Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів (26-28 вересня). – Львів: Вид-во Тараса Сороки.– 2018. – С. 93–95.
 22. Коркуна Н. М. Застосування механізму динамічного програмування до розв’язування задачі оптимального розподілу бюджетних коштів / Н. М. Коркуна, А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Матеріали XХIV Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів (26-28 вересня). – Львів: Вид-во Тараса Сороки.– 2018. – С.73–77.

Біографія

Народився 17 жовтня 1981 р. у с. Надиби Старосамбірського району Львівської області. У 2004 р. закінчив з відзнакою факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірантуру (2007). У 2004-2007 рр. асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем, 2007-09 рр. –  асистент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, 2009-10 рр. – асистент, а з 2010 р. – по даний час – доцент кафедри теорії оптимальних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка.  У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за темою: “Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних. У січні 2014 р. присуджено вчене звання “доцент кафедри теорії оптимальних процесів.

Розклад