Гаськевич Володимир Георгійович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: volodymyr.haskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження осушених ґрунтів Малого Полісся, вивчення агротехногенної трансформації ґрунтів, ерозійної деградації ґрунтів, моніторинг дослідження ґрунтового покриву.

Курси

Публікації

1. Гаськевич В. Водопроникність ґрунтів Малого Полісся та її зміни в контексті сільськогосподарського використання і розвитку деградаційних процесів // Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Київ, 2012. – С. 175–179.

2. Гаськевич В. Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль, 2012. – № 2 (випуск 32). – С. 24–29.

3. Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини / В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 169–184.

4. Гаськевич В. Трансформація морфологічних ознак чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини під впливом ерозійних процесів / В. Гаськевич, О. Сова // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2012. – Вип. 2 (66). – С. 312–319.

5. Гаськевич В. Структурно-агрегатний стан осушених ґрунтів Малого Полісся // Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 1998. – Вип. 23. – С. 101 – 106.
6.
Гаськевич В. Вплив осушення на властивості та використання ґрунтів Малого Полісся // Вісник Львів. аграрного ун-ту. Серія “Агрономія”. – 2001. – №5. – С. 122-127.
7. Пшевлоцький М., Гаськевич В. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів, 2002. – 180с.

8. Гаськевич В. Вплив осушення на протидефляційну стійкість дерново-підзолистих ґрунтів Малого Полісся // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Харків, 2002. – Кн. 3. – С. 39-41.

9. Haskevitch V. Physical degradation of the Male Polisyan drained mineral soils // Soil conservation in Large-Scale Land use.- Bratislava, 1999. – P. 61–62.

10. Гаськевич В.
, Позняк. С. Осушені мінеральні грунти Малого Полісся. Монографія. – Львів, 2004.
11. Гаськевич В.
Ерозійна деградація сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33. – С. 62-69.
12. Гаськевич В.
Підзолисто-дернові грунти Малого Полісся //Вісник Львівського університету: Агрономія. – Львів, 2006. – №10. – С. 59-64.
13. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація грунтів Малого Полісся: грунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти //
Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008. Випуск 35. – С. 49-57.
14. Гаськевич В.
Трансформація волового хімічного складу дерново-підзолистих грунтів Малого Полісся під впливом антропогенезу //Вісник Львівського університету. Том 14. Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – 2009. – С. 103-108.
15. Лучні грунти Сянсько-дністерської височини // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2011. Випуск 39. – С. 86-94. (у співавторстві з Совою О.)

Біографія

Народився 12.12.1955 р. в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1978 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1978 р. – інженер НДС Львівського університету. З 1988 по 1992 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ – 50 НДЧ Львівського університету, з 1992 по 2000 рр. – науковий співробітник НДЛ – 50. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення”.
2000 р.– асистент, 2001-2011 доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся”.
З 2011 р. професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор
50 наукових праць.

Розклад