Демків Тарас Михайлович

Посада: викладач Викладачі фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: taras.demkiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кінетичні ефекти в напівпровідникових монокристалах, термодинаміка утворення та електронні властивості нано- та субмікронних кластерів у напівпровідниках. Основні наукові результати стосуються експериментального дослідження та математичного моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках А3В6 з непараболічним законом дисперсії, дослідження механізмів утворення кластерів у напівпровідникових плівках системи In-Se, мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали.

Курси

Публікації

 

  1. Стахіра Й.М. Стрибкова провідність у шаруватих кристалах In4Se3 / Й.М.Стахіра, В.П.Савчин, Т.М.Демків // Укр. фіз. журн. – 1993. – 38, №6. – С.891-893.
  2. Демків Л.С. Особливості розподілу локалізованих станів у забороненій зоні кристалу In4Se3 / Л.С.Демків, Т.М.Демків, В.П.Савчин, Й.М.Стахіра // Журнал фізичних досліджень. – 1998. – 2, №4. – С.536-540.
  3. Стахіра Й.М. Частотна залежність провідності в шарі кристалів In4Se3 / Й.М.Стахіра, Т.М.Демків, О.Є.Флюнт // Укр. фіз. журн. – 1995. – 40, №7.- С.737-739.
  4. Demkiv Т. Formation of La-containing microcrystals in KCl and NaCl matrices / T.Demkiv, V.Vistovskyy, P.Savchyn, G.Stryganyuk, A.Voloshinovskii, L.Demkiv // Functional Materials. – 2009.– Vol.16, No.3. – Р. 225–209.
  5. Myagkota S.V. Spectral-kinetic luminescent basic solid state physics characteristics of CsI-Ba single crystals / S.V. Myagkota, A.S. Pushak, G.B. Stryganyuk, T.M. Demkiv, L.S. Demkiv // Phys. Status Solidi. – 2010. – B 247, No. 2. – Р.393–397.
  6. Vistovskiі V.V. Luminescence Properties of LaBr3:Ce Microcrystals Dispersed in NaBr Matrix / V.V. Vistovskiі, A.S. Pushak, S.V. Myagkota, T.M. Demkiv, A.S. Voloshinovs¬kiі, P. A. Rodnyі // Optics and Spectroscopy.– 2010. – Vol. 109, No. 3.– Р. 352–357.

 

Біографія

Народився 17 березня 1964 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1986), канд. фіз.-мат. наук (1994, фізика напівпровідників та діелектриків), доцент.

Опублікував понад 70 наукових праць, отримав 3 авторські свідоцтва на винаходи, 3 патенти.

 

Розклад