Охорона земель

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624професор Гаськевич В. Г.ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: вивчення деградаційних процесів в ґрунтах, їхніх причин і наслідків географії деградації ґрунтів, оцінки рівнів їхнього прояву, ознайомлення з заходами охорони і збереження ґрунтів.

Завдання:

 • вивчення дефініції “деградація ґрунтів”;
 • вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;
 • вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів
 • ознайомлення з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів;
 • ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів;
 • визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів, заходів охорони і збереження ґрунтів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • визначення понять “земельно-кризові ситуації”, «деградація грунтів»;
 • причини, що викликають деградацію ґрунтів;
 • економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів;
 • типи і види основних деградаційних процесів;
 • нормативно–діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів;
 • географію прояву деградаційних процесів в Україні;
 • заходи мінімізації деградаційних процесів, охорони ґрунтів.

вміти:

 • володіти і розуміти понятійно-термінологічний мінімум спецкурсу “Дегра-дація і охорона ґрунтів”;
 • визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів, аналізувати їхні причини і прогнозувати наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів;
 • оцінювати ступінь прояву деградаційних процесів;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження ґрунтів ;
 • застосовувати теоретичні знання спецкурсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В. Медведева. – Киев, 1997.
 2. Бегей С., Шувар І. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів, 2007.
 3. Гаськевич В. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів”. – Львів, 2010.
 4. Гаськевич В., Позняк С. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Львів, 2004.
 5. Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г. Добровольского. – Москва, 2002.
 6. Добряк Д., Канаш О., Розумний І. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. – Київ, 2001.
 7. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. вісн.–2003.–№ 29.–С. 14-31.
 8. Зайдельман Ф., Шваров А. Пирогенная и гидрогенная деградация торфяных почв, их агроекология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. – Москва, 2002.
 9. Земельний кодекс України. – Львів, 2001.
 10. Земельні ресурси України. / За ред. В. Медведєва. – Київ, 1998.
 11. Крупеников И. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения. – Кишинэу, 2008.
 12. Медведев В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков, 2002.
 13. Медведєв В., Лактіонова Т., Греков Л. Типологія і оцінка небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Ґрунтознавство. – 2004.–Т.5.–№3-4.–С. 13-23.
 14. Позняк С., Красєха Є., Кіт М. Картографування ґрунтового покриву. – Львів, 2003.
 15. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С. Андриеша. – Кишинэу, 2005.
 16. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С. Андриеша. – Кишинэу, 2005.
 17. Пшевлоцький М., Гаськевич В. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів, 2002.
 18. Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д. Ноур. – Кишинэу, 2001.

 Допоміжна

 1. Агропочвоведение / В. Муха, Н. Картамышев, И. Кочетов, Д. Муха; Под ред. В. Мухи. – Москва, 1994.
 2. Агроэкология / Под ред. В. Черникова, А. Чекереса. – Москва, 2000.
 3. Гаськевич В. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 2006.–Вип. 12.–С. 9-18.
 4. Гаськевич В. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33.–С. 62-69.
 5. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: грунтово–екологічні і соціально–економічні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35.– С. 49-57.
 6. Козловський Б. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. – Львів, 2005.
 7. Моніторинг земель кризового стану. – Львів, 1996.–40 с.
 8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием /Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988.–176 с.
 9. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.
 10. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.
 11. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляція почв. Способы борьби с ними. М.: Агропромиздат, 1990.–158 с.
 12. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.
 13. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні.–К.: Оранта, 2000.–390 с.
 14. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.
 15. Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство”, “Вісник аграрної науки”, вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, інтернет.