Загальна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Стрижак О. В.ПКТ-11, ПКА-11, ПКП-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ПКТ-11Стрижак О. В.
ПКП-11Стрижак О. В.
ПКА-11Стрижак О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень загальної хімії, зокрема основних понять і законів хімії, властивостей елементів та їх найважливіших сполук.

Завдання – сформувати науковий світогляд та моральні якості студента; засвоїти провідні ідеї, поняття і закони хімії, із застосуванням хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств,  у розв’язанні енергетичної проблеми; завдання хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів, фізичні і хімічні властивості, практичне значення  хімічних речовин;

вміти: спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою: розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Рекомендована література

Базова

 1. Дмитрів Г. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. / Г. Дмитрів, В. Павлюк – Львів, 2008.
 2. Григор’єва В. Загальна хімія / В. Григор’єва, В. Самійленко,  А. Сич. – Київ, 1991.
 3. Cтепаненко О. Загальна та неорганічна хімія: в 2-ч. / О. Cтепаненко, Л. Рейтер, В. Лєдовських, С. Іванов. – Київ, 2000.
 4. Голуб А. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч. Частина 1. – Київ, 1968.
 5. Романова Н. Загальна та неорганічна хімія. – Київ; Ірпінь, 2007.
 6. Коник М., Шпирка З. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів 1-го курсу біологічного та геологічного відділень Природничого коледжу. – Львів, 2004.
 7. Каличак Я. Хімія. Задачі, вправи, тести. / Я. Каличак, В. Кінжибало, Б. Котур  [та ін.]. – Львів, 2001.

Допоміжна

 1. Михалічко Б. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навч. посіб. -Київ, 2009.
 2. Скопенко В. Найважливіші класи неорганічних сполук / В. Скопенко, В. Григор’єва. – Київ, 1996.
 3. Глінка Н. Загальна хімія. – Київ, 1982.
 4. Ахметов Н. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр.  – Москва, 2001.
 5. Глинка Н. Задачи и упражнения по общей химии.  Ленинград, 1988.
 6. Деркач Ф. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. – Київ, 1978.
 7. Васильєва З. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З. Васильєва, А.  Грановская, А. Таперова.  – Ленинград, 1986.
 8. Турова Н. Неорганическая химия в таблицах. – Москва, 1997.
 9. Химическая энциклопедия: В 5 т. – Москва, 1998.

 Інформаційні ресурси

 

 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Химия
 2. http://www.chemport.ru/
 3. http://www.xumuk.ru/