Загальна геологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКТ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКТ-11

Опис курсу

Мета полягає в отримані студентами першого курсу відомостей про геологію загалом, її об’єкт вивчення та наукові напрями, набутті знань про методи геологічних досліджень, будову і вік Землі, сутність і закономірності перебігу екзогенних та ендогенних процесів, а також в оволодінні навиками польового визначення мінералів та порід різних генетичних типів, які поширені у земній корі.

Завдання:

 • параметри Землі та її фізичні поля;
 • фізико-хімічні особливості та будову внутрішніх оболонок Землі;
 • головні структурні елементи земної кори;
 • тектонічні рухи, їхні причини та наслідки;
 • закономірності поширення та розвитку магматизму;
 • метаморфізм та метаморфічні породи;
 • екзогенні континентальні процеси, їхню роль у формуванні рельєфу
 • геологічну діяльність морів та океанів;
 • найпоширеніші мінерали та породи.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • головні методи геологічних досліджень;
 • будову і речовинний склад Землі загалом та земної кори зокрема;
 • відносну геохронологію та її методи;
 • геологічні умови виникнення землетрусу, шкали визначення їхньої інтенсивності;
 • класифікацію мінералів та методику їхнього польового визначення;
 • класифікацію і склад порід різних генетичних типів;
 • закономірності перебігу, вплив на морфологію фізичної поверхні екзогенних процесів та генетичні типи відкладів, утворені ними;
 • зміст магматичних процесів;
 • сутність метаморфізму, його види та чинники;
 • складчасті і розривні дислокації земної кори;
 • головні структурні елементи земної кори;

вміти:

 • використовувати методи відносної геохронології;
 • описувати та визначати поширені у земній корі мінерали;
 • розпізнавати та описувати породи різних генетичних типів;
 • характеризувати найважливіші типи тектонічних структур;
 • аналізувати прояви та розвиток екзогенних континентальних процесів;
 • аналізувати геологічної діяльності морів та океанів;
 • користуватися геологічним компасом.;

Рекомендована література

Базова

 1. Горшков Г., Якушова А. Общая геология. 3-е изд. / Г. Горшков, А. Якушова. – Москва, 1973.
 2. Куровець М., Гунька Н. Основи геології. Підручник для вузів. – Львів, 1997.
 3. Мізерський В. Динамічна геологія (Загальна геологія): навч. посібник / переклад доц. Р. Смішка. – Вид. 2-е, випр. – Львів, 2011.
 4. Свинко Й. Геологія. — Київ, 2003.
 5. Свинко Й. Геологія. Практикум. — Київ, 2006.
 6. Паранько І. Загальна геологія. Навчальний посібник. / І. Паранько, А. Сіворонов, В. Євтєхов. — Кривий Ріг, 2003.
 7. Паранько І. Геологічна історія території України: [навч. посібник] / І. Паранько, А. Сіворонов. — Львів, 2008.
 8. Паранько І. Геологія з основами геоморфології: [навч. посібник] / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. — Кривий Ріг, 2008.
 9. Якушова А. Общая геология / А. Якушова, В. Хаин, В. Славин. — Москва, 1988.
 10. Ковальчук І. Лабораторний практикум із загальної геології. – -Львів, 1997.

Додаткова

 1. Войткевич Г. Геологическая хронология Земли. – Москва, 1984.
 2. Орлова А. Пустыни как функция планетарного развития. – Москва, 1978.
 3. Заславский М. Эрозиоведение. – Москва, 1983.
 4. Гвоздецкий Н. Карст. – Москва, 1981.
 5. Шестаков В. Динамика подземных вод. – 2-е изд. – Москва, 1979.
 6. Зейболд Е., Бергер В. Дно океана (введение в морскую геологию). – Москва, 1984.
 7. Леонтьев О. Морская геология. – Москва, 1982.
 8. Березин Н. Мир зеленого безмолвия. Болота, их свойства и жизнь. – Москва, 1983.
 9. Болт Б. В глубинах Земли: о чем рассказывают землетрясения. – Москва, 1984.
 10. Влодавец В. Вулканы Земли. – Москва, 1973.
 11. Мархинин Е. Вулканизм. – Москва, 1985.

 Інформаційні ресурси

 http://geology.lnu.edu.ua/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/Gen_geology-Sivoronov.htm

http://dynamo.geol.msu.ru/TextBooks/global-geology-practice.pdf