Загальна екологія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2102ПКА-11ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.
ПКП-11ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.
ПКТ-11Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації біотичних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.

Завдання: засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ на організменному, популяційному й екосистемному рівнях організації живого на підставі виконання самостійних практичних та семінарських занять.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття класичної екології (середовище життя, екосистема, біосфера, біомаса, живі істоти, популяції, кругообіг речовин);
 • головні напрямки класичної та сучасної екології (ауто-, син-, дем- загальна, глобальна, прикладна екологія, біогеоценологія, біосферологія, неоекологія);
 • основні екологічні закони Б. Коммонера, В. Вернадського, Ю. Одума, Д. Чіраса та Ю. Гольдшміта;
 • основні постулати концепції стійкого розвитку,
 • характеристики абіотичних компонентів довкілля (географічного, геологічного, водного та повітряного середовищ)
 • характеристики середовища життя та рівні адаптації живих організмів до умов довкілля;
 • характеристики різнорівневих екосистем, біогеоценозу та ландшафту та причини порушення їх рівноваги;
 • характеристики найважливіших антропогенних впливів на довкілля, причини і наслідки антропогенного   забруднення та фактори деградації екосистем;
 • шляхи вирішення екологічних проблем;

 вміти:

 • визначати трофічні зв’язки в головних типах природних біогеоценозів;
 • діагностувати стан довкілля за об’єктивними показниками;
 • визначати головні потоки енергії та речовини у природних та антропогенно-змінених екосистемах;
 • виконувати нескладні екологічні узагальнення і розрахунки;
 • застосовувати базові екологічні знання при виконанні екологічних досліджень;
 • розробляти заходи по оптимізації природокористування;
 • аналізувати та оцінювати небезпечні екологічні ситуації;

Рекомендована література

Базова

 1. Злобін Ю., Кочубей Н. Загальна екологія: Навч. посібник. – Суми, 2003.
 2. Запольський А., Салюк А. Основи екології: Підручник / За ред. К. Ситника. – Київ, 2004.
 3. Білявський Г., Фурдуй Р., Костіков . Основи екології. – Київ, 2005.
 4. Білявський Г., Бутченко Л., Навроцький В. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – Київ, 2002.
 5. Мельник Л. Основи стійкого розвитку: Навч. посібник. – Суми, 2006.
 6. Царик Т., Файфура В. Основи екології. – Тернопіль, 2003.

Додаткова

 1. Бровдій В., Гаца О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – Київ, 2000.
 2. Булатов М., Малєєв К., Загороднюк В., Солонько Л. Філософія ноосфери: філософський зміст і сучасний смисл феномена ноосфери. – Київ, 1995.
 3. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: Пер. з нім. – Київ, 2001.
 4. Екологічне законодавство України: Зб. нормат. актів / Відп. ред. І. Заєць. – Київ, 2001.
 5. Екологія міста: Підручник / За ред. Стольберга Ф. Підручник. – Київ, 2000.
 6. Мусієнко М., Серебряков В., Брайон О. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – Київ, 2002.
 7. Программа действий. Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева, 1992.
 8. Реймерс Н. Природопользование: Словарь-справочник. – Москва, 1990.
 9. Сухарев С., Чудак С., Сухарева О. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник. – Львів, 2004.

Інформаційні ресурси

Інтернет сторінки:

www.eco-paper.kpi.ua

www.eco-live.com.ua/

www.new-garbage.com/

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму