Загальна біологія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Стельмащук С. Я.ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
154ПКТ-11Любас Н. М.
ПКП-11Стельмащук С. Я.
ПКА-11Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета: формування у студентів-екологів цілісне уявлення про біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях.
Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо проявів життя на всіх рівнях організації живого; структурно-генетичних зв’язків між живими організмами та компонентами навколишнього середовища; основних, найбільш характерних функціонально-організаційних особливостей нижчих і вищих рослин, безхребетних і хребетних тварин; місця проживання типових представників різних блоків біоти.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: структуру, компоненти біосфери, теорії походження та еволюцію життя, рівні організації живих систем, біологічне різноманіття, поняття гомеостазу.
вміти : оцінювати складність біологічних процесів і систем; загально- екологічний стан регіону за індикаторними організмами.

Рекомендована література

Базова

 1. Вернадський І. Вибрані праці. – Київ, 1990.
 2. Жизнь растений: в 6 т. – Т.1-2. – Москва, 1974-1980.
 3. Комарницкий Н., Кудряшов Л., Уранов А. Ботаника. – Москва, 1975.
 4. Кучерявий В. Екологія. – Львів, 2000.
 5. Мазурмович В., Коваль В. Практикум з зоології безхребетних. – Київ, 1977.
 6. Наумов Н., Карташов Н. Зоология позвоночных. Т.1-2. – Москва, 1979.
 7. Савчук М. Зоологія безхребетних. – Київ, 1965.
 8. Самарский С. Зоологія хребетних. – Київ, 1976.
 9. Савицький І. Біологічна хімія. – Київ,1986.
 10. Спирин А. Молекулярная биология: структура рибосомы и биосинтез белка. – Москва, 1986.
 11. Спирин А. Молекулярная биология: структура и биосинтез нуклеиновых кислот. – Москва, 1990.
 12. Черник Я., Максимів Д., Матійців Н. та ін. Біологія індивідуального розвитку тварин. – Львів, 2013.

Додаткова

 1. Кузнецов С. Гистология, цитология и эмбриология. – Медицинское информационное агентство, 2007.
 2. Манк М. Биология развития млекопитающих. Методы. – Москва, 1990.
 3. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот /В. Агол, А. Богданов, В. Гвоздев и др.: Под ред. А. Спирина. – Москва, 1990.
 4. Никитин Д., Новиков Ю. Окружающая середа и человек. – Москва, 1986.
 5. Нікберг І., Сергета І., Цимбалюк Л. Гігієна з основами екології. Підручник. — Київ, 2001.
 6. Новак В., Мельниченко А. Цитологія, гістологія, ембріологія. – Біла Церква, 2005.
 7. Одум Ю. Основы экологии. – Москва, 1975.
 8. Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В. Шкарина, И. Колпащиковой. – Нижний Новгород, 1998.
 9. Чайковський Ю., Сокуренко Л. Цитологія, гістологія та ембріологія. Атлас для самостійної роботи студентів. – Краматорськ, 2010.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму