Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518ArrayБЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31, ЕЛК-31, КНК-31, ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31
612ХМК-31

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування ділової мови відповідно до даного фаху, навчити студентів основним принципам користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення ділових паперів.

 

 

Завдання вивчення дисципліни

Повинні знати: основні принципи і засоби професійного спілкування українською мовою, основи ведення ділової документації українською мовою, особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції, специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови, основи науково-технічної термінології.

Повинні вміти: реалізувати вимоги Конституції України та інших державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні, володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови, ясно і точно висловлювати думки, правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси, володіти принципами і засобами професійного спілкування українською мовою, використовуючи засоби службово-ділового мовлення, підготувати належно оформлені основні зразки ділових паперів, використовувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування з прикладною метою

Рекомендована література

 1. Антисуржик. За загальною редакцією О. Сербенської. – Львів, 1994.
 2.  Бибик С., Михно І., Пустовіт Л., Сюта Г. Універсальний довідник практикум з ділових паперів. – Київ, 1998.
 3. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови//Навчальний посібник. – Київ, 1999.
 4. Бугай Н. Український етикет. – Київ, 2000.
 5. Буяльський Б. Поезія усного слова. – Київ, 1990.
 6. Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. – Київ, 2000.
 7. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – Київ, 2000.
 8. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.
 9. Коваль А. Культура ділового мовлення. – Київ, 1982.
 10. Корніяка О. Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? – Київ, 1995.
 11. Культура мови на щодень. За редакцією С. Єрмоленко. – Київ, 2000.
 12. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми, 2002.
 13. Методичні вказівки до курсу “Українська ділова мова” (для неспеціальних предметів). – Львів, 2001.
 14. Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів //Практичний посібник. – Київ, 1998.
 15. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – Київ, 1994.
 16. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – Київ, 1992.
 17. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2002.
 18. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – Київ, 1999.
 19. Томан І. Мистецтво говорити. – Київ, 1996.
 20. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – Київ, 2000.
 21. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – Київ, 1998.
  Словники:
 22. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – Київ, 1991.
 23. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. Короткий словник-антисуржик… – Київ, 2000.
 24. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
 25. Гринчишин Д., Сербенська О. Словник паронімів української мови. – Київ 1986.
 26. Головащук С. Українське літературне слововживання: Словник-дов. – Київ, 1995.
 27. Головащук С. Складні випадки наголошення. – Київ, 1995.
 28. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.
 29. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Київ, 1993.
 30. Мазурик Д. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
 31. Полюга Л. Словник антонімів. – Київ, 1987.
 32. Редько Ю. Довідник українських прізвищ. – Київ, 1968.
 33. Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. – Київ, 1996.
 34. Словник синонімів української мови. У 2-х томах. – Київ, 1999.
 35. Сліпушко О. Словник іншомовних слів. – Київ, 1998.
 36. Фразеологічний словник української мови. У 2-х томах. – Київ, 1993.