Спектральний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
554ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних теоретичних положень спектрального аналізу, зокрема емісійних і абсорбційних методів атомної та молекулярної спектроскопії, набуття ними практичних навиків використання аналізу різноманітної складності спектральними методами.

Завдання – в достатній для молодшого спеціаліста мірі навчити студентів теоретичних основ спектрального аналізу, розуміння практичних його можливостей і вибору оптимального методу для конкретного аналітичного завдання серед доступних і поширених методів спектрального аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи та можливості для практичного використання спектральних методів атомного та молекулярного аналізу;

вміти: здійснювати вибір оптимального методу для аналізу конкретних об’єктів, виконувати аналіз методами емісійної та абсорбційної спектроскопії, метрологічно опрацьовувати результати, розв’язувати типові задачі.

Рекомендована література

Основна

 1. Кузяков Ю., Семененко К., Зоров Н. Методы спектрального анализа. – Москва, 1990.
 2. Кондиленко И., Коротков П. Введение в атомную спектроскопию. – Киев, 1976.
 3. Упор Э., Мохаи М., Новак Д. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений. – Москва, 1985.
 4. Булатов М., Калинкин И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. – Ленинград, 1986.
 5. Марченко З. Фотометрическое определение элементов. – Москва, 1971.
 6. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. – Москва, 1972.
 7. Столяров К., Григорьев Н. Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ. – Ленинград, 1967.
 8. Бабко А., Дубовенко Л., Луковская Н. Хемилюминесцентный анализ. – Киев, 1966.

Додаткова:

 1. Тарасевич Н., Семененко К., Хлыстова А. Методы спектрального и химико-спектрального анализа. – Москва, 1973.
 2. Бабко А., Пилипенко А. Фотометрический анализ. Методы определения неметалов. – Москва, 1974
 3. Коренман И. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. – Москва, 1970.
 4. Пешкова В., Громова М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. – Москва, 1976.
 5. Baranowski R., Buhl F i in. Poradnik chemika analityka. – T 2. Analiza instrumentalna.– Warszava, 1998.
 6. Карякин А., Грибовская И. Методы оптической спектроскопии и люминесценции в анализе природных и сточных вод. – Москва, 1987.
 7. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. – Москва, 1986.
 8. Зінчук В., Левицька Г., Дубенська Л. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів, 2008.
 9. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. – Москва, 1982.
 10. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. – Москва, 1994.
 11. Вилков Л., Пентин Ю. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия. – Москва, 1987.
 12. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. – Ленинград, 1983.