Прикладна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417Дзіковська М. І.ЕЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета – вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень загальної хімії, зокрема основних понять і законів хімії, властивостей елементів та їх найважливіших сполук.
Завдання  – сформувати науковий світогляд та моральні якості студента; засвоїти основні поняття і закони хімії, із застосуванням хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств, у розв’язанні енергетичної проблеми; завдання хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів, фізичні і хімічні властивості, практичне значення хімічних речовин;
вміти: спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою: розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Рекомендована література

Основна література
1. Жак О. Загальна хімія: навчальний посібник / О. Жак, Я. Каличак. – Львів, 2010.
2. Коник М. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів 1-го курсу біологічного та геологічного відділень Природничого коледжу / М. Коник, З. Шпирка . - Львів, 2004.
3. Сливка Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: “Загальна хімія” для студентів Природничого коледжу. – Львів, 2013.

Базова
1. Дмитрів Г. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник / Г. Дмитрів, В. Павлюк  – Львів, 2008.
2. Григор’єва В. Загальна хімія / В. Григор’єва, В. Самійленко, А. Сич. – Київ, 1991.
3. Cтепаненко О. Загальна та неорганічна хімія: в 2-ч. / О. Cтепаненко, Л. Рейтер, В. Лєдовських, С. Іванов – Київ, 2000.
4. Голуб А. Загальна та неорганічна хімія: у 2-х ч. Ч. 1. – Київ, 1968.
5. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. – Київ; Ірпінь, 1998.
6. Каличак Я. Хімія. Задачі, вправи, тести. / Я. Каличак, В. Кінжибало, Б. Котур [та ін.]. – Львів, 2001.

Допоміжна
1. Михалічко Б. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: навч. посібн. – Київ, 2009.
2. Скопенко В. Найважливіші класи неорганічних сполук / В. Скопенко, В. Григор’єва. – Київ, 1996.
3. Глінка Н. Загальна хімія. – Київ, 1982.
4. Ахметов Н. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр. – Москва, 2001.
5. Глинка Н. Задачи и упражнения по общей химии. – Ленинград, 1988.
6. Деркач Ф. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. – Київ, 1978.
7. Васильєва З. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З. Васильєва, А. Грановская, А. Таперова. – Ленинград, 1986.
8. Турова Н. Неорганическая химия в таблицах. – Москва, 1997.
9. Химическая энциклопедия: в 5 т. – Москва, 1998.