Основи технології галузі

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118ArrayПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ПКХ-11

Опис курсу

Мета – ознайомлення із основами теорії процесів хімічної технології, принципами функціонування хіміко-технологічних систем та технологією виробництва хімічних сполук.

Завдання – навчити студентів самостійно, науково-обгрунтовано і творчо приймати професійні рішення випуску високоякісної, конкурентноспроміжньої продукції при мінімальних затратах сировини, енергії, матеріалів і трудових ресурсів з врахуванням їх соціальних наслідків та охорони навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:  основні критерії оцінки хімічних технологій;  класифікації хіміко-технологічних процесів; напрямки розвитку сировинної і енергетичної баз, забезпечення водою хімічного підприємства та шляхи розвитку хімічної промисловості;  типи  схем, (хімічної, принципової, технологічної), фізико-хімічних закономірностей, що використовуються для вибору оптимального технологічного режиму стадій ХТП, а також обладнання найважливіших промислових процесів; шляхи вирішення інженерних проблем виробництва і якості продукції, що виробляється

вміти: самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою; розраховувати основні показники (ступінь перетворення сировини, вихід продукту, інтенсивність, селективність, витратні коефіцієнти) хіміко-технологічних процесів та обладнання різних типів (класифікацій); обґрунтовувати вплив технологічних параметрів на ступінь перетворення сировини, виходу продукту, селективність процесу, швидкість хіміко-технологічних процесів, що ґрунтуються на реакціях різних класів; проводити вибір напрямку зміни технологічних параметрів (концентрації, тиску, каталізатору) на основні показники кінетики і каталізу; обґрунтувати технологічну схему виробництва на підставі раціонального використан­ня сировини, енергії, одержання якісної продукції, досягнення високої продуктивності з одночасним рішенням екологічних питань; вирішувати шляхи розробки екологічно безпечних виробництв.

 

Рекомендована література

 1. Явоpський B.  Загальна  хімічна  технологія:  підручник / В. Яворський,  Т. Перекупко,  З. Знак, Л. Савчук. – Львів, 2005.
 2. Загальна  хімічна  технологія:  методичні  рекомендації  для виконання  домашніх  і  курсових  робіт /С.  Іванов, Н. Манчук, П. Борсук.− Київ, 2005.
 3. Бесков B. Общая химическая технология. – Москва, 1999.
 4. Ахметов H.  Химическая  технология  неорганических веществ. В 2 ч. – Москва, 2002.
 5. Общая химическая технология: учебник для студентов вузов,  обучающихся  по  специальности  химико-технол.  профиля. / А. Кутепов, Т. Бондарева, М. Беренгартен. − Москва, 2004.
 6. Kpаткий  справочник  физико-химических  величин /  под ред. К. Мищенко, А. Равделя – Москва, 2002.
 7. Бpетшнайдеp C. Общие основы химической технологии. – Ленинград, 1977.
 8. Pасчеты  химико–технологических  процессов /  под  ред. И. Мухленова. – Ленинград, 1982.
 9. Позин  М.  Технология  минеральных  удобрений. – Ленинград, 1993.
 10. Лебедев H. Химия и  технология основного органического  и  нефтехимического  синтеза. –  Москва, 1988.
 11. Лялін B. Конспект лекцій з курсу ”Загальна хімічна технологія” / B. Лялін,  А. Мотняк, B. Голиков.  Ч. І –  Одеса, 2001.
 12. Tаpасова H.  Хімічний  комплекс  України:  тенденції, проблеми,  перспективи  розвитку. – Київ, 2001.