Основи підприємництва

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Химочка Г. М.ЕЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ЕЛК-21Химочка Г. М.

Опис курсу

 

Мета – оволодіти базовим комплексом теоретичних знань з основ підприємництва, в сучасних умовах господарювання, набути практичних навичок щодо методів та способів економіки та організації ефективності підприємницької діяльності. Набуття майбутніми фахівцями знань та вміння приймати зважені управлінські рішення, виходячи з об’єктивної  інформації щодо розвитку бізнес процесів на підприємстві.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  закономірності розвитку галузі та її підприємств; принципи і методи управління підприємствами; законодавчі, нормативні і методичні матеріали з питань економіки і підприємства; сутність вартості, собівартості та ціни продукції (робіт, послуг),методику їх розрахунків; основи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів; особливості формування організаційних структур управління; механізми, засоби та інструменти прийняття управлінських рішень; функції і правила бізнесмена; порядок ліцензування певних видів підприємства; взаємини з Антимонопольним комітетом України, запобігання банкротству, проведення санації та ін.

вміти: виконувати розрахунки з аналізу ефективності використання ресурсів всіх видів та знаходити резерви кращого їх використання; проводити кількісну та якісну оцінку факторів, що впливають на ефективність виробництва; виконувати розрахунки вибору оптимального інвестиційного проекту; оцінювати соціальні та економічні наслідки управлінських рішень; розробляти ефективні організаційні структури управління підприємствами та їх підрозділами; зорієнтувати діяльність підприємства на задоволення потреб споживачів і одночасно отримання прибутків.

Рекомендована література

 

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 85. – 11 вересня.
  1. Підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку. – Ужгород, 1997.
  2. Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 32-35.
  3. Покропивний С., Колот В. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посібник. – Київ, 1998. – С. 6-13, 27-46.
  4. Реверчук С., Реверчук Н., Стрельбицький М., Стрельбицька Л. Безпека малого і середнього бізнесу: навч. посібник. – Київ, 1998. – С. 31-90.
  5. Реверчук С. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. – Київ, 1998. – С. 141-177.
  6. Сизоненко В. Сучасне підприємництво: Довідник. – Київ, 2003. – С. 83-97.
  7. Крупка М., Береський Я., Реверчук С. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. – Львів, 1999. – С. 117-141, 233-247.