Історична геологія з основами палеонтології

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКТ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКТ-11

Опис курсу

Метою дисципліни є: формування сучасних уявлень про історію виникнення й етапи геологічного розвитку Землі, методи визначення віку, еволюцію органічного світу, палеотектонічні й фізико-географічні умови утворення гірських порід і пов’язаних з ними корисних копалин.

Завданнями історичної геології є: засвоєння концептуально-теоретичних засад, базового понятійно-термінологічного апарату, вивчення принципів і методів визначення віку гірських порід та побудови шкали геологічного літочислення, методів палеотектонічних і палеогеографічних реконструкцій, вивчення закономірностей формування і розвитку літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери з прогнозуванням зміни їхнього стану на майбутнє.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • головні поняття і методи історичної геології з основами палеонтології;
 • завдання та методологію дисципліни;
 • принципи класифікації, номенклатури і систематики організмів;
 • основи палеозоології та палеоботаніки;
 • зв’язки організмів і середовища;
 • методи визначення геологічного віку, палеогеографічних та палеотектонічних умов утворення гірських порід та пов’язанних з ними корисних копалин;
 • принципи та критерії побудови головних підрозділів Міжнародної Стратиграфічної Шкали;
 • походження назв геохронологічних підрозділів шкали, час та місце їхнього виділення;
 • історію виникнення й головні закономірності розвитку Землі і її оболонок: літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери;
 • еволюцію земної кори та органічного світу у часі та просторі;
 • характерні комплекси фауни і флори, які ідентифікують відповідні стратиграфічні рівні осадових гірських порід;
 • геохронологічні й тектонічні етапи розвитку літосфери.

вміти:

 1. Визначати систематичну приналежність палеоорганізмів та їхній спосіб життя.
 2. Використовувати біостратиграфічний аналіз на практиці.
 3. Користуватися головними підрозділами Міжнародної Стратиграфічної Шкали.
 4. Застосовувати методи визначення геологічного віку гірських порід, палеогеографічних та палеотектонічних реконструкцій.
 5. Встановлювати взаємозв’язки між геологічною будовою історією формування території й локалізацією корисних копалин.
 6. Застосовувати знання загальних геологічних закономірностей до вирішення задач регіональної геології.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Историческая геология с основами палеонтологии / Е. Владимирская, А. Кагарманов, Н. Спасский и др. – Ленинград, 1985.
 2. Короновский Н., Хаин В., Ясаманов Н. Историческая геология. – Москва, 2006.
 3. Міжнародний стратиграфічний кодекс. www.stratigraphy.org
 4. Мороз С. Історія біосфери Землі. Кн. 1, 2. – Київ, 1996.
 5. Стратиграфічний кодекс України. – Київ, 1997.
 6. Стратиграфічний кодекс України /Відп. ред. П. Гожик. – 2-е вид. – Київ, 2012.
 7. Стратиграфическая классификация. – Ленинград, 1980.
 8. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П. Гожик. – Київ, 2013.
 9. Подобина В., Родыгин С. Историческая геология. – Томск, 2000.
 10. Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства. – Москва, 2013.
 11. Тузяк Я. Крейдова система в глобальному й регіональному аспектах: проблеми та шляхи вирішення// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – Київ, 2014. – С. 99–100.
 12. Тузяк Я. Міжнародна Стратиграфічна Шкала: сучасний стан та її значення для оновлення ЗСШ України // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – Київ, 2014. – С. 97–99.
 13. Тузяк Я. Створення палеонтологічної інформаційної системи «Paleodata» на базі ІСІР для палеонтологічного музею та лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. –  С. 147–148.
 14. Тузяк Я. Сучасний стан МСШ та її значення для оновлення ЗСШ України // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя. Материалы Международной научной конференции (Киев, 23–26 сентября 2013г.) – Київ, 2013. – С. 145–146.
 15. International Stratigraphic Chart / The Concise Geologic Time Scale by J. G. Ogg, G. Ogg and F. M. Gradstein. 33th IGC. 2015. www.stratigraphy.org
 16. Remane J., Bassett M., Cowie J., Gohrbandt K., Lane H., Michelsen O., Haiwen W. Revised guidelines for the establishment of global chronostratigraphical standarts by the International Commission on Stratigraphy (ICS) // Episodes. 1996. – 19. – P. 77–81.
 17. The Geologic Time Scale 2012 /Gradstein F., Ogg J., Schmitz M., Ogg G. (eds.). – Amsterdam, 2012.
 18. Tuzyak Ya. Problems and solutions to pressing issues of the Cretaceous system (global and regional aspects) // The 9th Baltic Stratigraphical Conference 8–9 September 2014 Vilnius, Lithuania – P. 43.

Додаткова

 1. Атлас литолого-палеогеографических карт Мира // Составители А. Ронов, В. Хаин и др. – Москва, 1989.
 2. Лещух Р., Іваніна А. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2002.
 3. Макдугалл Дж. Краткая история развития планеты Земля. – Санкт-Петербург, 2001.
 4. Михайлова И., Бондаренко О. Палеонтология (в двух частях). – Москва, 1997. – Ч. 1-2.
 5. Монин А. Ранняя геологическая история Земли. – Москва, 1987.
 6. Палеогеография кайнозоя Беларуси / Под ред. А. Матвеева. – Минск, 2002.
 7. Палмер Д. Атлас динозавров: доисторический мир. – Москва, 2001.
 8. Стратиграфические схемы Беларуси / Литосфера, № 1 (22). – Минск, 2005.
 9. Тектоника Белоруссии / Под ред. Р. Гарецкого. – Минск, 1976.
 10. Тесленко О. Краткий справочник по стратиграфической терминологии. Для осадочных образований фанерозоя. – Киев, 1982.
 11. Хаин В. Основные проблемы современной геологии. – Москва, 2003.
 12. Хаин В., Божко Н. , Сеславинский К., Балуховский А. Историческая геотектоника. Докембрий. – Москва, 1988.
 13. Хаин В., Божко Н., Сеславинский К., Балуховский А. Историческая геотектоника. Палеозой. – Москва, 1991.
 14. Хаин В., Божко Н., Сеславинский К., Балуховский А. Историческая геотектоника. Мезозой и кайнозой. – Москва, 1993.
 15. Шпинар З. История жизни на земле. – Прага, 1977.

Інформаційні ресурси

www.geologypage.com/ – науковий геологічний вебсайт

http://www.nasa.gov/nasatv – NASA – National Aeronautics and Space Administration

American Geophysical Union (AGU) – Спілка американських геофізиків.

U.S. Geological Survey (USGS) – науковий геологічний сайт

www. stratigraphy.org – Міжнародний стратиграфічний сайт.

www. jurassic.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення юрської системи.

www. cretaceous.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення крейдової системи.

www. frankolviv.ua – сайт Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

www. paleont.narod.ru – палеонтологічний сайт.

http://www.iczn.org/ – міжнародна комісія із зоологічної номенклатури з Кодексом

http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokyo%2De/ і http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/SaintLouis/0000St.Luistitle.htm – кодекси ботанічної номенклатури

http://botany.si.edu/ing/ – Index Nominum Genericorum (ING)

http://uio.mbl.edu/NomenclatorZoologicus/ – Nomenclator zoologicus

http://earth.google.com – програма GoolgeEarth вигляд планети Земля з космосу.

Сайти музеїв світу

Музей палеонтології Каліфорнійського університету, Берклі: www.ucmp.berkeley.edu

Музей природничої історії, Лондон: www.nhm.ac.uk

Геологічне товариство, Лондон: www.geolsoc.org

Палеонтологічна асоціація, Великобританія: www.palass.org

Американський музей природничої історії: www.amnh.org

Товариство Динозаврів, Нью-Йорк: www.dinosociety.org

Музей природничої історії, Нью-Мехіко: www.aps.edu/htmlpages/nmmnh.html

Палеонтологічний інститут Російської академії наук, Москва: http://ucmpl.berkeley.edu/pin.html

Музей природничої історії, Берн, Швейцария: www-nmbe.unibe.ch/index.html

Сайти, які спеціалізуються на відповідних видах викопних знахідок: Динозаврикон http://dinosaur.umbc.edu

Загальні інформаційні сайти

Канал «Дискавері» www.discovery.com

Журнал «Нешнл Джеогрефик» www.nationalgeographic.com

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму