Основи гідрогеології та інженерної геології

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536ArrayГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГЛК-31

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни ”Основи гідрогеології та інженерної геології” є підготовка майбутніх фахівців до постійного кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії геологічного середовища зі спорудами та інженерними роботами.

Предмет навчальної дисципліни ”Основи гідрогеології та інженерної геології” включає в себе: оцінку інженерно-геологічних умов для обґрунтування принципової можливості будівництва різного виду споруд; вибір методів моніторингу за геологічними процесами та керування інженерно-геологічними і гідрогеологічними процесами, а також визначення заходів із запобігання небезпечним наслідкам, охорони довкілля і виконання методично обґрунтованих інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань.

Студент повинен знати:

 • основні принципи теорії комплексного формування геологічної і гідрогеологічної обстановки конкретного району;
 • характеристики всіх діючих природних геологічних та гідрогеологічних чинників, що впливають на ґрунти і споруди;
 • наслідки впливу певних чинників на систему «споруда – ґрунт »;
 • класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних та гідрогеологічних процесів і явищ;
 • методи вивчення процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі спорудами;
 • засоби нейтралізації та протидії небезпечним фізико-геологічним, інженерно-геологічним та гідрогеологічним процесам і явищам.

Студент повинен вміти:

 • піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови;
 • оцінювати вплив будь-якої споруди на геологічне середовище, підземні води і навпаки;
 • самостійно приймати рішення щодо вибору місця розташування проектованої споруди;
 • обирати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення протидії несприятливим інженерно-геологічним і гідрогеологічним умовам;
 • визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів та підземних вод;
 • призначати раціональні методики інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань відповідно до чинних нормативних документів.

Рекомендована література

Базова

Частина І. Інженерна геологія

 1. Костюченко М., Шебатин В. Гідрогеологія та інженерна геологія. – Київ, 2005.
 2. Зоценко М., Коваленко В., Яковлєв А. та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти. – Київ, 2003.
 3. Ломтадзе В. Инженерная геология. Инженерная петрология. – Ленинград, 1984.
 4. Ломтадзе В. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. – Ленинград, 1977.
 5. Сергеев Е. Инженерная геология. – Москва, 1978.
 6. Чаповский Е. Инженерная геология. – Москва, 1975.
 7. Чаповский Е. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов. – Москва, 1975.
 8. Рыжов А. Определение прочности и деформативности грунтов в строительстве. – Київ, 1976.
 9. Сейсмическое районирование территории СРСР .- Москва, 1980.
 10. Будівництво у сейсмічних районах України. ДБН В.1 – 12:2006. – Київ, 2006.

Частина ІІ. Гідрогеологія

 1. Бочевер Ф., Лапшин Н., Орадовская А. Защита подземных вод от загрязнения. – Москва, 1979.
 2. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в нарушенных условиях / Шестопалов В. и др.; Ин-т геол. наук. – Киев, 1991.
 3. Всеволожский В. Основы гидрогеологии: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2007.
 4. Гігієнічні вимоги до якості води питної, призначеної до споживання людиною [Електронний ресурс] : Державні санітарні норми і правила № 2.2.4–171–10. – Офіц. вид. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
 5. Гордеев П., Шемелина В., Шуляков О. Гидрогеология. – Москва, 1990.
 6. ГОСТ 2.857–75. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания / утвержд. постанов. Госкомстандарта от 24.01.79 № 185.
 7. ДСТУ ISO 5667–11:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод
 8. ДСТУ ISO 5667–18:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 18. Настанови щодо відбирання проб підземних вод із забруднених місць
 9. Камзіст Ж., Шевченко О. Гідрогеологія України. -Київ, 2009.
 10. Колодій В. Гідрогеологія. – Львів, 2010.
 11. Костюченко М., Шебатин В. Гідрогеологія та інженерна геологія. –Київ, 2005.
 12. Мандрик Б., Чомко Д., Чомко Ф. Гідрогеологія. – Київ, 2005.
 13. Орадовская А., Лапшин Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. – Москва, 1987.
 14. Руденко Ф., Попов О. Гідрогеологія. – Київ, 1960.

 

Додаткова

 1. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в естественных условиях / Шестопалов В. и др. – Киев, 1989. – 288 с.
 2. Дмитриев В. Оптимизация лабораторных инженерно-геологических исследований. – Москва, 1989.
 3. Экологическая гидрогеология: Учебник для вузов. – Москва, 2007.
 4. Климентов П., Богданов Г. Общая гидрогеология. – Москва, 1977.
 5. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Т.1. – Москва, 1984.
 6. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Т.2. –  Москва, 1984.
 7. Огняник М. Мінеральні води України. – Київ, 2000.
 1. Інформаційні ресурси
 1. http://www.groundwater.org/ (сайт про проблеми підземних вод)
 2. http://www.journals.elsevier.com/engineering-geology (наукове видання ”Engineering Geology”)
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_geology (”Інженерна геологія” на сайті Вікіпедія)
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogeology (”Гідрогеологія” на сайті Вікіпедія)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму