Економічна теорія

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Химочка Г. М.ПКБ-11, ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11, ПКЕ-11, ПКК-11, ПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
285ПКТ-11Химочка Г. М.
ПКП-11Химочка Г. М.
ПКА-11Химочка Г. М.
ПКЕ-11Химочка Г. М.
ПКК-11Химочка Г. М.
ПКХ-11Химочка Г. М.
ПКБ-11Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета –  формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.
Завдання – 
– пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;
– розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;
– засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а
саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;
– аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;
– характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних економік;
– розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного зростання;
– формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
– сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини
як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків,
користувача суспільних благ тощо;
– оволодіння деякими прийомами економічного аналізу.
В результаті вивчення дисципліни, студент повинен

знати:
– основні категорії та економічні закони;
– сутність економічних відносин власності на засоби виробництва;
– об’єктивні основи суспільного виробництва;
– теорії вартості, грошей, капіталу;
– ринкову організацію господарювання;
– взаємодію попиту і пропозиції;
– теорію споживчої поведінки;
– основні організаційно-правові форми підприємств;
– основні причини виникнення економічних криз, інфляції, безробіття;
– основні чинники фінансово-кредитної політики;
– основні риси світового господарювання і валютних систем.
вміти:
– застосовувати основні категорії і економічні закони;
– вільно орієнтуватися у системі суспільного виробництва;
– використовувати набуті знання для підвищення ефективності виробництва, зниження витрат підприємств.

Рекомендована література

Основна

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / [С. Панчишин, П. Островерх, В. Буняк та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ, 2009.
2. Вступ до економічної теорії: Підручник. –Вид. третє, доповнене / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, С. Кудин та ін.]; за ред. З. Ватаманюка. –Львів, 2006.
3. Економічна теорія: макро і мікроекономіка / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, В. Буняк та ін.];
за ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – Київ, 2001.
4. Основи економічної теорії. За ред. Крупка М., Островерх П., Реверчук С. – Київ, 2001.

Додаткова

1. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О. Ватаманюк, Є. Майовець, М. Стирський та ін.]; за ред. О. Ватаманюка. –Львів, 2010.
2. Макконнелл К. Макроекономіка / К. Макконнел, С. Брю. – Львів, 1997.
3. Макконнелл К. Мікроекономіка / К. Макконнел, С. Брю. – Львів, 1999.
4. Стирський М. Вступ до економічної теорії: Практикум. – Видання друге, випр. і доп. –Львів, 2005.
5. Мочерний С., Устенко О. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – Київ, 2009 р.
6. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Мочерного. – Київ, 2002.
7. Мочерний С. Економічна теорія. – Київ, 2002.

Інформаційні ресурси

1.Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.economicus.ru
4. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. –
Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua
5. Бібліотека імені В. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму