Основи агробізнесу і маркетингу в АПК

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
468Батюк Н. М.ГРК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
468ГРК-21Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Розкрити основні засади та принципи формування та розвитку агропромислового комплексу, його специфіку і напрямки діяльності, необхідність поєднання ринкового механізму та державного регулювання агробізнесу. Викласти принципи, завдання, особливості та функції агромаркетингу, розглянути проблеми реалізації його основних політик – товарної, цінової і ринкової.

Завдання:

 • Ознайомлення з економіко- і соціально-географічною сутністю АПК, передумовами і чинниками його формування та розвитку, особливостями та проблемами удосконалення компонентної і територіальної структур;
 • Вивчення законодавчого забезпечення розвитку агробізнесу в Україні;
 • Вивчення понять, категорій, системи та структури аграрного маркетингу;
 • Набуття практичних навичок вирішення маркетингових завдань агропромислових формувань і виконання окремих функцій;
 • Формування здатності творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності в АПК;
 • Ознайомлення з екологічною та продовольчою проблемами агробізнесу світу і України та розробка шляхів їх подолання;
 • Оцінка сучасного стану, тенденцій розвитку, регіональних відмін територіальних агропромислових комплексів України;
 • Дослідження особливостей формування АПК, розвитку, сучасного стану, організаційних форм агробізнесу країн світу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

  знати:

 • Визначення понять “агробізнес”, “агропромисловий комплекс”, “аграрний маркетинг”, “ринок землі”, “ринок продовольства”, “агропромислова інтеграція”;
 • Законодавче підґрунтя, яким оперує розвиток аграрного сектору економіки;
 • Основні передумови і чинники розвитку АПК і агробізнесу в Україні;
 • Компонентну структуру АПК й агробізнесу в Україні;
 • Територіальну організацію АПК й агробізнесу в Україні;
 • Суть, види, аспекти функціонування, основні форми агропромислової інтеграції;
 • Систему, функції, структуру продовольчого маркетингу;
 • Механізм створення, економічну суть та види аграрних формувань та об’єднань;
 • Умови розвитку і спеціалізацію агробізнесу регіонів України;
 • Основні аспекти продовольчої проблеми в світовому та регіональному вимірах;
 • Екологічні проблеми сільського господарства та харчової промисловості України.

вміти:

 • Володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу “Основи агробізнесу і маркетингу в АПК”;
 • Виділяти суспільно-географічні та природно-географічні передумови розвитку агробізнесу регіонів України;
 • Визначати спеціалізацію агропромислових територіальних комплексів;
 • Аналізувати компонентну структуру і територіальну організацію продовольчих комплексів;
 • Проводити суспільно-географічну характеристику агробізнесу регіону (на прикладі адміністративної області України);
 • Розробляти проект нового продукту харчування, складати його рекламу і шукати канали збуту;
 • Складати бізнес-план діяльності підприємства АПК;
 • Обчислювати індикатори продовольчої безпеки для адміністративних областей і України загалом;
 • Пропонувати шляхи розв’язання продовольчої проблеми в Україні і світі;
 • Розробляти заходи екологізації усіх сфер агробізнесу;
 • Застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності і побутовому житті.

Рекомендована література

Базова

 1. Семенов В. Загальний курс агробізнесу: навч. посіб. / В. Семенов, І. Сіваченко. – Київ, 2000.
 2. Сіваченко І. Міжнародний агробізнес. – Київ, 2003.
 3. Березівський П. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навч. посіб. / П. Березівський, Н. Михалюк. – Львів, 2006.
 4. Данилишин Б. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Б. Данилишин, Л. Дейнеко, А. Коваленко, П. Коренюк, Е. Шелудько. – Київ, 2007.
 5. Островський П. Аграрний маркетинг. Навч. посіб. – Київ, 2006.
 6. Ільчук М. Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / М. Ільчук, Т. Іщенко. – Київ, 2006.
 7. Пістун М. Географія агропромислових комплексів: Навч. посіб. / М. Пістун, В. Гуцал, Н. Провотар. – Київ, 1997.
 8. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / [за ред. П. Канініського]. – Київ, 2005.
 9. Статистичний збірник “Регіони України”. – Ч. 1-2 / [за ред. О. Осауленка]. – Київ, 2011.

Додаткова

 1. Шубін О. Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: Підручник. – Київ, 2009.
 2. Запольський А. Екологізація харчових виробництв: Підручник / А. Запольський, А. Українець. – Київ, 2005.
 3. Майовець Є. Теорія аграрних відносин: навч. посіб. – Київ, 2005.
 4. Галушко В. Основи аграрної економіки: підручник. – Київ, 2003.
 5. Дробот В. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: навч. посіб. – Київ, 2003.
 6. Чернюк Л. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: навч. посіб. / Л. Чернюк, Д. Клиновий. – Київ, 2002.
 7. Мартин А. Регулювання ринку земель в Україні. – Київ, 2011.
 8. Дудар Т. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи. – Тернопіль, 2009.
 9. Офіленко н. Ринок і ресурси споживчих товарів: навч. посіб. / Н. Офіленко, А. Кайнаш, О. Калачник, С. Мороз. – Київ, 2011.

Інформаційні ресурси

http://www.minagro.gov.ua

http://www.ukrstat.gov.ua

http://www.fao.org