Охорона земель

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Стельмащук С. Я.ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Антропогенний пресинг на земельні ресурси постійно посилюється, що призводить до розвитку деградації земель, і це негативно відображається на екологічному стані довкілля. Охорона земель – одне з головних завдань сучасної державної політики у сфері землекористування, яке передбачає забезпечення раціонального використання та охорони продуктивних земель на основі екологізації, охорони та захисту землі як складової навколишнього середовища, збереження, примноження і відтворення її продуктивної сили як ресурсу.

         Завдання:

 • ознайомитися з сучасним станом земельних ресурсів України і світу;
 • опрацювати законодавчу та нормативно–правову базу охорони земель;
 • визначити джерела антропогенного забруднення земель;
 • вивчити причин, що зумовлюють деградацію земель;
 • ознайомлення з наслідками деградації земель для сільського господарства і екології;
 • вивчити класифікаційні рівні деградації ґрунтів та земель;
 • ознайомитися з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів та земель;
 • ознайомитися з основами моніторингу земель;
 • визначити шляхи мінімізації деградаційних процесів та заходів охорони і збереження земель.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру земельних ресурсів України та особливості їхнього використання;
 • структуру земельних ресурсів світу, їхній стан та проблеми використання;
 • законодавчі підвалини, що регламентує охорону та раціональне використання земель;
 • усвідомлювати значення і важливість проблеми охорони земель;
 • причини, що викликають погіршення стану земель та земельних ресурсів і необхідність їхньої охорони;
 • економічні і екологічні наслідки деградації земель;
 • типи і види основних деградаційних процесів в ґрунтах і землях;
 • нормативно–діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів і земель;
 • географію агроекологічного стану земельних ресурсів в світі, Україні та Львівській області;
 • заходи охорони земель, мінімізації деградаційних процесів шляхи їхнього практичного впровадження.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним мінімумом курсу “Охорона земель”;
 • застосовувати на практиці законодавчу і правову базу охорони земель;
 • визначати антропогенні джерела забруднення земель, пропонувати заходи боротьби з ними;
 • визначати фактори, які викликають деградацію земельних ресурсів, спричиняють погіршення екологічної ситуації;
 • аналізувати їхні причини і прогнозувати екологічні і економічні наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів і земель;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження земель;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Шикула М. Охорона ґрунтів: підручник / М. Шикула, О. Гнатенко, Л. Петренко, М. Капштик. – Київ, 2004.
 2. Сохнич А. Моніторинг земель: підручник / А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук, Д. Столярчук, І. Песчанська. – Львів, 2008.
 3. Панас Р. Раціональне використання та охорона земель: навч. посібник. – Львів, 2008.
 4. Кіптач Ф. Землі України: право власності, стан використання, охорона: навч. посібник. – Львів, 2010.
 5. Паньків З. Земельні ресурси: навч. посібник. – Львів, 2008.
 6. Мошинський В. Моніторинг та охорона земель. Практикум / В. Мошинський, Т. Бухальська. – Рівне, 2010.
 7. Беспалько Р. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник / Р. Беспалько, І. Казімір. – Чернівці, 2011.
 8. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. вісн.–2003.–№ 29.

Додаткова

 1. Земельний кодекс України – Львів, 2001.
 2. Земельні ресурси України / [За ред. В. Медведєва]. – Київ, 1998.
 3. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / [За ред. В. Медведєва]. – Київ, 1992.
 4. Аніщенко В. Моніторинг і охорона земель: навч. посібник / В. Аніщенко, В. Боровий. – Київ, 2003.