Охорона праці

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612доцент Тимошук С. В.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ЕЛК-31, ХМК-31, ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624БЛК-31
ГПК-31
ГЛК-31
ГРК-31
ЕЛК-31
ХМК-31

Опис курсу

Мета – надання знань з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, визначеними відповідними державними нормативними актами України.
Завдання – вивчення теорії та отримання практичних знань з забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму та професійних захворювань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: – основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення; основні законодавчі акти про охорону праці, їх загальну характеристику; основні положення нормативно-правових актів з охорони праці; систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці в Україні, функції та повноваження органів нагляду і контролю; систему державного управління охороною праці та організацію охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів управління; порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; загальні вимоги з охорони праці щодо конструкцій об’єктів підвищеної небезпеки і організації їх безпечної експлуатації; основи пожежної безпеки: пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, безпека об’єктів, системи попередження пожеж та системи пожежного захисту; системи державного пожежного нагляду в Україні, організацію навчання посадових осіб та працівників з питань пожежної безпеки;
вміти: – проаналізувати і оцінити стан організації охорони праці на підприємстві та його відповідність вимогам законодавчих та нормативних актів з охорони праці; розробити й організувати систему управління охороною праці на підприємстві; розробити план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства з урахуванням специфіки робіт(шкідливі, важкі, небезпечні); розробити заходи стосовно безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском, вантажопіднімальних та транспортувальних пристроїв, механізмів, машин; організувати проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві; оцінити стан електробезпеки на підприємстві, розробити заходи щодо недопущення електротравматизму; визначити категорію приміщень і зон за вибуховою та пожежною безпекою; обґрунтувати первинні засоби пожежогасіння для конкретних виробничих умов і провести інструктаж працюючих щодо їх користування цими засобами; вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони; – надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому.

Рекомендована література

Основна:
1. Гандзюк М., Желібо Є., Халімовський М. Основи охорони праці. – Київ, 2004.
2. Геврик Є. Охорона праці. – Львів, 2000.
3. Жидецький В., Джигирей В., Мельников О. Основи охорони праці. – Львів, 1999.
Додаткова:
1. Крушельницька Я. Фізіологія і психологія праці. – Київ, 2000.
2. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – Київ, 1999.
3. Навакатіян О., Кальниш В., Стрюков С. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. – Київ, 1997.
4. Науково-практичний коментар до закону України “Про охорону праці”. – Київ, 1997.
5. Основи охорони праці / Під. ред. М. Купчика та ін. – Київ, 2000.
6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – Київ, 1998.
7. Правила пожежної безпеки в Україні. – Київ, 2002.
8. Рожков А. Пожежна безпека на виробництві. – Київ, 1997.
9. Трантенберг І., Коршун М., Чебанова О. Гігієна праці та виробнича санітарія. – Київ, 1997.
10. Тимош І. Основи фізіології та психології праці. – Тернопіль, 1999.
11. Трофімов Ю. Інженерна психологія. – Київ, 2002.