Обчислювальна техніка та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Іспит
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
154Дзіковський В. Є.ПКЕ-11
251ArrayПКЕ-11
318ArrayЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
154ПКЕ-11Дзіковський В. Є.
234ПКЕ-11
336ЕЛК-21

Опис курсу

Мета – одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм для розв’язання фахових задач на комп’ютері. Велика увага приділяється сучасним технологіям розробки програм в умовах багаторазового використання створених програм, роботі обчислювальних систем у реальному часі, вивчення та дослідження чисельних методів обробки результатів фізичного експерименту, а також основних принципів побудови ПЕОМ і принципів дії периферійних пристроїв, які під’єднуються до ПЕОМ.
Завдання – навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати основні принципи програмування та принципи побудови персональних ЕОМ; фізичні принципи функціонування складових частин ПЕОС і периферійних пристроїв до них основні чисельні методи обробки даних; етапи розробки програм і методи автоматизації програмування; основні поняття й методи технології програмування; основні структури однієї з процедурних мов;
вміти: самостійно працювати на комп’ютері з дотримуванням основних принципів роботи на ЕОМ; створювати декомпозицію розв’язку задачі й складати алгоритми окремих її частин відповідно до сучасної технології програмування; використовувати основні оператори мови, загальні для всіх мов програмування; використовувати компілятор для налагодження програм як засіб вивчення й тестування програм; програмувати математичні та фізичні задачі в межах програми курсу фізики.
Значна частина навчальних годин курсу відведена на самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів містить: підготовку до аудиторних занять (лекцій, лабораторних тощо); виконання відповідних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; самостійну роботу з окремих тем навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; участь у студентських наукових гуртках, семінарах, конференціях тощо.

Рекомендована література

Базова
1. Ковалюк Т. Основи програмування. – Київ, 2005.
2. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль. – Москва, 1987.
3. Фаронов В. Турбо-Паскаль: в 3-х книгах. Основы Турбо-Паскаля. – Москва, 1992.
4. Дияк I. Пропедевтика прикладного програмування. – Київ, 1994.
5. Грицюк Ю. Обчислювальна техніка, алгоритмізація і програмування мовою Pascal. – Київ, 1995.
6. Хвищун І. Програмування мовою Pascal алгоритмів розв’язання фізичних і науково-технічних задач. Конспект лекцій. – Львів, 2005.
8. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник. – Київ,1992.
9. Глинський Я. С++ і С++ Builder / Я. Глинський , В. Анохін, В. Ряжська. – Львів, 2003.
10. Грицюк Ю. Програмування мовою С++: навч. посібн. / Ю. Грицюк, Т. Рак. – Львів, 2011.
11. Прата С. Язык программирования С ++. Лекции и упражнения: учебник: пер. с англ. – Санкт-Петербург, 2005.

Допоміжна
1. Епашеников А., Епашеников Е. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –3-e изд. – Москва, 1996.
2. Марченко А., Марченко Л. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. К.:ВЕК+. – Москва, 1998.
3. Грызлов В., Грызлова Т. Турбо Паскаль 7.0. – Москва, 1999.
4. Федоров А., Рогаткин Д. Воrland Pascal в среде Windows. – Kиев, 1993.
6. Баас Р., Фервай М., Гюнтер Х. Delphi 4: Полное руководство: пер. с нем. – Kиев, 1998.
7. Культин Н. Программирование в TP7.0 и Delphi. – Санкт-Петербург, 1999.
8. Абрамов С., Гнездилова Г. и др. “Задачи по программированию”. – Москва, 1988.
9. Страуструп Б. Язык программирования С++. – Санкт-Петербург, 1999.
10. Халперн П. Стандартная библиотека С ++ на примерах : пер. с англ. – Москва, 2001.
11. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и программное обеспечение. Пер. с англ. – Москва, 1998.