Неорганічна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
172Сливка Ю. І.ПКХ-11
251ArrayПКХ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1108ПКХ-11Сливка Ю. І.
285ПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКХ-11

Опис курсу

Мета вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень загальної та неорганічної хімії, зокрема основних понятть і законів хімії, властивостей елементів та їх найважливіших сполук.

Завдання – сформувати науковий світогляд та моральні якості студента, розвинути у нього сучасні форми теоретичного мислення, здатності аналізувати явища; засвоїти провідні ідеї, поняття і закони хімії, із застосуванням хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств, створенні нових матеріалів, у розв’язанні енергетичної проблеми; завдання хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів, фізичні і хімічні властивості, практичне значення  хімічних речовин;

вміти: користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо); спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою: розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Рекомендована література

Базова

 1. Телегус В. Основи загальної хімії: підручник /  В. Телегус, О. Бодак, О. Заречнюк [та ін.]; ред. В. Телегус. – Львів, 2000.
 2. Романова Н. Загальна та неорганічна хімія. – Київ-Ірпінь, 1998.
 3. Голуб А. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч. – Київ, 1968.
 4. Ахметов Н. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр. – Москва, 2001.
 5. Угай Я. Общая химия. – Москва, 1984.
 6. Реми Г. Курс неорганической химии: В 2-х т. Том 1-2. – Москва, 1963-1966.
 7. Некрасов Б. Основы общей химии: В 2-х т. Том 1-2. – Москва, 1973.
 8. Каличак Я. Хімія. Задачі, вправи, тести / Я. Каличак, В. Кінжибало, Б. Котур  [та ін.]. –Львів, 2001.
 9. Неділько С., Попель П. Загальна і неорганічна хімія: задачі та вправи. – Київ, 2001.
 10. Васильєва З. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З. Васильєва, А. Грановская, А. Таперова.  – Ленинград, 1986.

Допоміжна

 1. Мингулина Э. Курс общей химии / Э. Мингулина, Г. Масленникова, Н. Коровин [и др.]. – Москва, 1990.
 2. Шиманович  И. Общая химия в формулах, определениях, схемах / И. Шиманович, М. Павлович, В. Тикавий [и др.]. – Москва, 1990.
 3. Турова Н. Неорганическая химия в таблицах. – Москва, 1997.
 4. Соколовская Е. Практикум по общей химии. – Москва, 1981.
 5. Коренев Ю. Задачи и вопросы по общей и неорганической химии с ответами и решениями / Ю. Коренев, А. Григорьев, Н. Желиговская  [и др.]. – Москва, 2004.
 6. Свиридов В. Введение в лабораторный практикум по неорганической химии / В. Свиридов, Г. Попкович, Е. Василевская, Н. Логинова. – Минск, 2001.

  Інформаційні ресурси

 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Химия
 2. http://www.chemport.ru/
 3. http://www.xumuk.ru/