Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217ArrayПКА-11, ПКП-11, ПКТ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
251ПКТ-11
ПКП-11
ПКА-11

Опис курсу

Мета – формування комплексної системи знань про методи контролю та прогнозування змін стану навколишнього середовища Закріпити теоретичні знання, набуті студентами на лекційних заняттях, лабораторних та практичних роботах.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з суттю й завданнями екологічного моніторингу, його структурою,
 • ознайомлення з завданнями, які вирішуються в ході моніторингових досліджень навколишнього середовища,
 • вивчення особливостей побудови мережі моніторингу та забезпечення її оптимального функціонування.
 • основні методи реалізації спостережень за станом природного середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: визначення та класифікацію екологічного моніторингу,  основні задачі та об’єкти екологічного моніторингу, систему методів спостереження і управління, методи контролю екологічного моніторингу, основні напрямки, за якими здійснюється моніторинг.

вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем, інтерпретувати дані екологічного моніторингу, визначати якість природного середовища

Рекомендована література

Базова

 1. Клименко М., Прищепа А., Вознюк Н. Моніторинг довкілля: Підручник. – Київ, 2006.
 2. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В., Клименко М., Мокін В. та ін.]; під ред. В. Боголюбова [ 2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця, 2010.
 3. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е. Веницианов и др., Под ред. Е. Заика. — Москва, 2003.
 4. Горшков М. Экологический мониторинг. Учеб. пособие. – Владивосток, 2010.
 5. Конспект лекцій з курсу „Моніторинг навколишнього середовища (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092601„Водопостачання та водовідведення”). Укл.: Дегтерева Л., Мельман В. – Харків, 2004.
 6. Экологический мониторинг / М. Пашкевич, В. Шуйский. – Санкт-Петербург, 2002.

Допоміжна

 1. Джигирей В., Сторожук. В., Яцюк Р. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). – Львів, 2000.
 2. Основи екології: Підручник / Г. Білявський, Р. Фурдуй, І. Костіков. — 2-ге вид. — Київ, 2005.
 3. Злобін Ю., Кочубей Н. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми, 2003.
 4. Оценки и регулирование качества окружающей природной среды. – уч. пособ. для инженера-эколога / под ред. проф. А. Порядина и А. Хованского. – Москва, 1996.
 5. Юрченко Л. Екологія. Навчальний посібник. – Київ, 2009.
 6. Реймерс Н. Природопользование: Словарь-справочник. – Москва, 1990.
 7. Передельский Л., Коробкин В., Приходченко О. Экология. – Ростов, 2007.

 Інформаційні ресурси

http://www.complexdoc.ru/keyword/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/biology/

http://biology.ru/course/design/index.htm

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму