Фізика (молекулярна)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Дзіковський В. Є.ПКЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКЕ-11Дзіковський В. Є.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Фізика (молекулярна)” є: створення у студентів сучасних уявлень про молекулярну будову речовин, формування фізичних властивостей речовини в залежності від її внутрішньої будови. Розглядаються основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки, загальні питання, що стосуються будови та фізичних особливостей рідин та твердих тіл, фазових переходів першого та другого роду.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
• основнi iдеї, поняття i закони молекулярної фізики
• основи молекулярно-кінетичної теорії газів;
• розподiл Максвелла-Больцмана;
• зiткнення молекул газу;
• явища переносу
• рівняння Ван-дер-Ваальса;
• поверхневі явища в рідинах.
• теорiю реальних газiв, рiдин i твердого тiла;
• фазовi переходи.
• основи термодинаміки;
Студент повинен вміти:
• логічно і послідовно формулювати основні положення і закони молекулярної фізики та термодинаміки.
• знаходити параметри ідеального газу;
• визначати ККД теплової машини;
• знаходити в’язкість рідини;
• визначати температури фазових переходів.
• самостійно працювати з відповідною літературою по молекулярній фізиці та основам термодинаміки.

Рекомендована література

Базова
1. Клим М., Якібчук П. Молекулярна фізика. – Львів, 2003.
2. Якібчук П., Королишин А. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. – Львів, 2009.
3. Кушнір Р. Загальний курс фізики. Механіка і молекулярна фізика. – Львів, 2002.
4. Сивухин Д. Общий курс физики. – Т.2. – Москва, 1977-86.
5. Савельев И.Курс физики. – Т.1. – Москва, 1989.
6. Кикоин А., Кикоин И. Молекулярная физика: учеб. пособие. – Москва, 1976.
7. Трофимова Т. Курс физики: учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990.
8. Зисман Г., Тодес О. Курс общей физики. – Т.1. -Москва, 1967.
9. Иродов И. Задачи по общей физике. – Москва, 1982.

Допоміжна
1. Детлаф А., Яворский Б. Курс физики: учеб. пособие. – Москва, 1989.
2. Епифанов Г. Физика твердого тела: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977.
3. Джанколи Д. Физика. – Т.1. – Пер.с англ. – Москва, 1989.
4. Воловик П. Курс фізики для університетів. – Київ; Ірпінь, 2005.