Мікробіологія з основами екології мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Стельмащук С. Я.БЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612БЛК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета: на основі отриманих знань сформувати у студентів систему   знань про склад та будову прокаріотичних та еукаріотичних організмів на рівні клітинної організації.

Завдання: роль мікроорганізмів в процесах нагромадження хімічних елементів в біосфері; дослідження участі мікробів в кругообігу речовин, характеристика енергетичного обміну в природних об’єктах; в зв’язку з диференціацією мікробіології на ряд напрямків, встановити їх роль в сільському господарстві, технології і екологічній  діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– за систематизованими даними про особливості морфології мікробної клітини, використовуючи мікроскоп та цитохімічні барвники визначити морфологічний тип мікроорганізму;

– використовуючи спеціальні методи мікробіологічних досліджень виділяти чисту культуру, визначити умови культивування, кількість мікроорганізмів у природному субстраті;

– на основі інформації про інфекцію та інфекційний процес визначити стан мікробіоценозу організму, фактори патогенності для заданої групи організмів;

– керуючись інформацією про особливості метаболізму проводити визначення їх ролі в біогеохімічних процесах, продуцентів біологічно активних речовин.

вміти:

– використовуючи систематизовані дані про принципи стерилізації та інфекційні процеси визначити фактори патогенності для заданої групи мікроорганізмів;

– в умовах мікробіологічної лабораторії за допомогою методики визначити стан мікробіоценозу організму людини;

– використовуючи методи оцінки чутливості бактерій до антибіотиків, визначити чутливість до антибіотиків заданого штаму бактерій, складати його антибіотикограми;

– виявляти в умовах лабораторії для мікробіологічних об’єктів відношення до фарбування за Грамом для ідентифікації.

Рекомендована література

 1. Гудзь С., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія. – Львів, 2009.
 2. Гудзь С., Кузнєцова Р., Кучерас Р. та ін. Основи мікробіології. – Київ, 1991.
 3. Гудзь С., Гнатуш С., Білінська І. Практикум з мікробіології. – Львів, 2003.
 4. Борисов Л. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – Москва, 2002.
 5. Гусев М., Минеева Л. Микробиология. – Москва, 2003.
 6. Коротяев А., Бабичев С. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – Санкт-Петербург, 1998.
 7. Мишустин Е., Емцев В. Микробиология. – Москва, 1987.
 8. Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита и др. – Москва, 1997. Т. 1–2.
 9. Пирог Т. Загальна мікробіологія: Підручник – Київ, 2004.
 10. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – Москва, 2005. – Т. 1-2.
 11. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж. Мир микробов. – Москва, 1979. – Т. 1–3.
 12. Шлегель Г. Общая микробиология. – Москва, 1987.

Додаткова

 1. Берри Д. Биология дрожжей. – Москва, 1985.
 2. Биотехнология / Под ред. А. Баева. – Москва, 1988.
 3. Биотехнология: Учеб. пос. для вузов. В 8 кн. / Под ред. Н. Егорова, В. Самуилова. – Москва, 1987.
 4. Возіанова Ж. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. – Київ, 2002-2003.
 5. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. – Москва, 1982.
 6. Громов Б. Строение бактерий. – Ленинград, 1985.
 7. Громов Б., Павленко Г. Экология бактерий. – Ленинград, 1989.
 8. Квасников Е., Щелокова И. Дрожжи. Биология. Пути использования. – Киев, 1991.
 9. Промышленная микробиология / Под ред. Н. Егорова. – Москва, 1989.
 10. Романовская В., Рокитко И., Шилин С., Малашенко Ю. Актуальные проблемы классификации бактерий // Мікробіологічний ж-л. 2005. Т. 65. № 5. – С. 46– 65.
 11. Сергійчук М. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – Київ, 2001.
 12. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. – Москва, 1998. – Т. 1–2.
 13. Шлегель Г. История микробиологии. – Москва, 2002.
 14. Atlas R. Principles of microbiology. – Missouri, 1995.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму