Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Любас Н. М.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31
624доцент Дудок К. П.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5144БЛК-31доцент Дудок К. П.
ГЛК-31доцент Дудок К. П.
ГПК-31доцент Дудок К. П.
ГРК-31доцент Дудок К. П.
696БЛК-31доцент Дудок К. П.
ГЛК-31доцент Дудок К. П.
ГПК-31доцент Дудок К. П.
ГРК-31доцент Дудок К. П.

Опис курсу

Мета курсу: формування у студентів практичних навичок відбору проб ґрунту, повітря, води та біологічних рідин, їхнього зберігання та підготовки для аналізу, а також роботи на приладах, які використовують у екологічних лабораторіях та засвоєння теоретичних основ методів дослідження стану довкілля.

Головними завданнями дисципліни є на основі засвоєних студентами знань про прилади та методи контролю стану довкілля, оволодіння цими методами та їхнього оптимального застосування на практиці.

На основі вивчення курсу студент повинен знати особливості режимів роботи, будови та застосування приладів, теоретичні основи та принципи їхнього функціонування.

Студент повинен вміти використовуючи ці прилади та певні методичні розробки, провести відбір проб для аналізу, за необхідності підготувати їх для зберігання та здійснити послідовний аналіз біологічних та небіологічних зразків з метою оцінки екологічного стану довкілля.

Рекомендована література

Базова

 1. Виноградова Р., Цудзевич Б., Храпунов С. Физико-химические методы в биохимии. – Киев, 1983.
 2. Галь Э., Медьеши Г. Электрофорез в разделении биохимических макромолекул. – Москва, 1982.
 3. Кучеренко М., Бабенюк Ю., Войціцький В. Сучасні методи біохімічних досліджень: Учбовий посібник. – Київ, 2001.
 4. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. – Москва, 1986.
 5. Маурер Г. Диск – электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиактиламидном геле. Москва, 1971.
 6. Методы молекулярной биологии. Под ред. Г. Мацуки, И. Кок, А. Ельской и др. Киев, 1979.
 7. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб./ Н. Сибірна, Я. Чайка, Н. Климишин та ін. Львів, 2009.
 8. Остерман Л. Исследование биологических макромолекул электрофокусированием, иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. – Москва, 1983.
 9. Скоупс Р. Методы очистки белков. – Москва, 1985.
 10. Теория и практика ультрацентрифугирования и электрофореза. – Мол. биология. – 1984. – Вып.- 36 – 88 с.
 11. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. -Москва, 1980.
 12. Хефтман Э., Кастер Т., Нидервизер А Хроматография. Практическое приложение метода. (В 2-х частях.). – Москва, 1986.
 13. Шаршунова М., Шварц В., Михалец Ч. Тонкослойная хроматографыя в фармации и клинической биохимии. – В двух частях. – Москва, 1980.

Додаткова:

 1. Білявський Г., Будченко Л. Основи екології: теорія і практика. – Київ, 2004.
 2. Боуэн Г. Введение в ультраценрифугирование. – Москва, 1973.
 3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. – Москва, 2002.
 4. Детерман Г. Гель-хроматография. – Москва, 1970.
 5. Войсков В., Решетов П., Набиев И. Физико-химические методы исследования биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов. – Москва, 1992.
 6. Кокотов Ю. Иониты и ионный обмен. – Ленинград, 1980.
 7. Лабораторное руководство по хроматографическим и смешанным методам /Под ред. Микеша О. – Москва, 1982.
 8. Практикум по физико-химическим методам в биохимии. – Москва, 1978.
 9. Фихте Б., Гуревич Г. Дезинтеграторы клеток. – Москва, 1988.
 10. Чард Т. Радиоиммунологические методы. – Москва, 1981.

Матеріали

 

Метод. вказ.лабор.робіт.Методи вимірюв.параметрів навк.прир.серед.

 

Електрофоретичні методи аналізу. Типи і різновиди електрофорезу.