Математичні методи дослідження операцій

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624ArrayКНК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624КНК-31

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з сучасними системами комп’ютерного моделювання при розв’язанні задач математичного програмування і вирішенні оптимізаційних задач.

Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста опрацювати основні методи розв’язування математичних задач, на яких ґрунтується сучасна математична теорія дослідження операцій та оптимізації процесів, зокрема, методи програмування, сітьового планування, методи стохастичної оптимізації та оптимального керування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • Класи задач математичного програмування;
 • методи розв’язання задач лінійного та нелінійного програмування;
 • синтаксис мови програмування MATLAB та її основні можливості;
 • основи проведення обчислень в системі MathCAD;
 • методи прийняття рішень у теорії кооперативних ігор двох осіб;
 • методи прийняття рішень в умовах неповних даних (транспортна задача; задача комівояжера)

вміти:

 • Використовувати знання з математичного аналізу (розв’язування лінійних та нелінійних систем алгебраїчних рівнянь; обчислення визначених інтегралів; інтерполювання функціональних залежностей; розв’язування диференціальних рівнянь); основ аналітичної геометрії; теорії ймовірності та математичної статистики (статистично опрацьовувати результати експерименту; перевіряти статистичні гіпотези) для розв’язку задач оптимізації, теорії ігор, теорії складних мереж ;
 • класифікувати задачі математичного програмування;
 • описувати алгоритми розв’язування задач математичного програмування;
 • формулювати опорні плани та визначати критерії оптимальності транспортної задачі;
 • розв’язувати задачу коміявожера – як приклад задачі цілочисельного програмування

Рекомендована література

Базова

 1. Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі: підручник. – Львів, 2007.
 2. Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах. – Львів, 2007.
 3. Поршнев С. MATLAB 7: Основы роботы и программирования. – Москва, 2008.
 4. Моклячук М. Основи опуклого аналiзу. Навчальний посiбник. – Київ, 2004.
 5. Мочульський Ю. MATLAB у фізичних дослідженнях. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2004.
 6. Ланде Д., Зубок В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “ММДО”. – Київ, 2013.