Кристалохімія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Сливка Ю. І.ХМК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ХМК-21Сливка Ю. І.

Опис курсу

Мета – ознайомлення з теоретичними та прикладними аспектами кристалічної будови речовин та її зв’язком з хімічними та фізичними властивостями.

Завдання – навчити студентів визначати елементи симетрії кристалів, способи упаковки речовин, описувати їх кристалічну структур та ознайомити з рентгенівським методам дослідження, які забезпечують практичну всю необхідну інформацію про реальне розташування атомів у кристалі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знатипредмет і завдання кристалохімії; знаходження кристалів у природі; застосування кристалів; гоніометрію кристалів; симетрію кристалів; теореми про складання елементів симетрії; розподіл простих форм за сингоніями; чотирнадцять ґраток Браве; елементи симетрії кристалічного простору; теореми про складання елементів симетрії кристалічного простору; поняття про виведення 230 просторових груп симетрії; поняття про правильну систему точок; дифракцію рентгенівських променів на кристалах; умови дифракції Лауе; рівняння Вульфа-Брегга; основні методи рентгеноструктурного аналізу; основні етапи аналізу структури кристалів; поняття структури і структурного типу; поняття про формульну одиницю; поняття про власну симетрію координаційних поліедрів, молекул, складних іонів; поняття про міжатомні відстані та валентні кути; поняття координаційного числа та координаційного многогранника атомів; поняття ізоморфізму і поліморфізму; типи хімічного зв’язку в кристалах; систематику кристалічних структур за типом зв’язку; принцип найщільнішої упаковки атомів; типи найщільніших упаковок; основні структурні типи металів; найважливіші структурні типи інтерметалідів; найважливіші структурні типи неорганічних сполук; кристалохімію органічних сполук; залежність властивостей речовин від їхньої структури; будову ідеальних та реальних кристалів.

вміти: описувати багатогранник монокристалу; вимірювати двогранні кути кристала за допомогою прикладного гоніометра; будувати гномостереографічну проекцію граней; визначати індекси Міллера кожної грані кристала; визначати можливі елементи симетрії кристала; визначати належність багатогранника до однієї з 32 точкових груп; будувати стереографічну проекцію елементів симетрії кристала; визначати комбінації простих форм; вибирати гратку Браве; вибирати початок координат у кристалічному просторі; користуватися Міжнародними (інтернаціональними) таблицями; користуватись кристалохімічною інформацією про структуру речовини; робити кристалохімічний аналіз структур речовин; будувати проекції елементів симетрії на площину; розмножувати атоми наявними елементами симетрії; розраховувати рентгенограму порошку; індексувати порошкограму простої речовини; аналізувати кристалічну структуру: визначати кількість формульних одиниць в структурі речовин та координаційне число атомів; розраховувати міжатомні відстані.

Рекомендована література

  1. Шевченко Л. Кристалохімія. – Київ, 1993.
  2. Шаскольская М. Кристаллография. – Москва, 1984.
  3. Бокий Г. Кристаллохимия. – Москва, 1971.
  4. Порай-Кошиц М. Основы структурного анализа химических соединений. – Москва, 1989.
  5. Михалічко Б. Методичні матеріали до вивчення курсу ”Кристалохімія”. – Львів, 2003.
  6. Шевченко Л. Кристалохімія: Практикум. – Київ, 1981.
  7. Нараи-Сабо И. Неорганическая кристаллохимия. – Будапешт, 1969.
  8. Уэллс А. Структурная неорганическая химия: В 3-х томах. Т.1-3. – Москва, 1987.