Країнознавство

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Диференційований залік
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Химочка Г. М.ПКП-11
234Химочка Г. М.ПКП-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКП-11Химочка Г. М.
217ПКП-11Химочка Г. М.

Опис курсу

Метою спецкурсу «Країнознавство» є комплексне вивчення природи, історії, населення, економіки, культури й політики окремих країн, вивчення окремих країн не самих по собі, а у їх зв’язках з Україною, а також систематизувати знання студентів про географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи, поглибити знання про глобальні проблеми людства і, зокрема, екологічних проблем.

Більше уваги приділяється державам-сусідам України і країнам Європи.

Курс розділений на два блоки змістових модулів у першому семестрі та два блоки змістових модулів у другому семестрі. У першому блоці «Методологічні засади країнознавства» вивчаються основні поняття, закономірності і принципи країнознавства, розглядаються особливості сучасної політичної карти світу, демографічна ситуація, релігія народів світу, структура світового природно-ресурсного потенціалу, найважливіші проблеми людства, зокрема екологічних, міжнародні економічні зв’язки. У другому блоці навчального курсу «Загальна характеристика ключових країн Європи» характеризуються країни Європи. Докладніше характеризуються країни, які становлять для України певний інтерес, виходячи з її національних, економічних і політичних особливостей.

У другому семестрі вивчаються ключові країни Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Океанії.

Основна увага приділяється географічному положенню, населенню, релігії, природно-ресурсному потенціалу, господарству, екологічним проблемам, туристичним об’єктам країн.

Завдання: сформувати в студентів систему знань про сучасну політичну карту світу, розміщення населення нашої планети, світове господарство, основні економіко-географічні характеристики країн; стимулювати інтерес студентів до самостійного пошуку і аналізу необхідної інформації, сприяти формуванню навичок порівняльного аналізу інформації, умінь робити самостійні висновки; вдосконалити практичні навички працювати з картами атласу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методологічні основи країнознавства, сучасну політичну карту світу, глобальні проблеми людства (проблеми війни і миру, економічні, демографічні, екологічні, соціальні проблеми); міжнародні організації, а також природу, економіку, населення, культуру, екологічні проблеми окремих країн світу;

вміти: орієнтуватися у політичній карті світу, давати економіко-географічну характеристику окремих країн світу, робити порівняльний аналіз.

Рекомендована література

Основна

 1. Дахно І., Тимофієв С. Країни світу. Енциклопедичний довідник. – Київ, 2005.
 2. Економічна і соціальна географія світу// За ред. С. Кузика. – Львів, 2005.
 3. Масляк П. Країнознавство. – Київ, 2008.
 4. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу “Географічне країнознавство” для студентів географічного факультету. – Львів, 2004.
 5. Юрківський В. Країни світу. – Київ, 2001.

 Додаткова

 1. Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, реґіони, концепти. – Київ, 2004.
 2. Гілецький Й., Сливка Р., Богович М. Економічна і соціальна географія. Посібник. – Львів,– 2005.
 3. Густерін П. Про деякі проблеми вітчизняного країнознавства // Азія і Африка сьогодні. – 2007, № 7.
 4. Мальський М., Зінько І. Система знань про етнос, державу і суспільство // Політика і час. – 1997. – №12.
 5. Соколенко С. Глобалізація і економіка України. – Київ, 1999.
 6. Яценко Б. Політична географія. – Київ, 2005.
 7. Атлас. Економічна і соціальна географія світу. 10-11 клас.- Київ, 2010.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму