Конструювання ВЕТ і САПР

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Слободзян Д. П.ЕЛК-31
624доцент Слободзян Д. П.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31доцент Слободзян Д. П.
624ЕЛК-31доцент Слободзян Д. П.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Конструювання ВЕТ і САПР” є ознайомлення студентів необхідними теоретичними знаннями та формування практичних навичок, які б дозволили ефективно використовувати сильні і слабкі сторони електронних апаратів з точки зору їх конструювання та експлуатації, а також технологічних методів їх виготовлення, використовуваної сировини, її якості

Предмет навчальної дисципліни ” Конструювання ВЕТ і САПР “: технологічні процеси отримання з сировини монокристалічних та плівкових напівпровідників, провідників, діелектриків, магнетиків та виробництво на їх основі електронних апаратів.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • технологічні процеси отримання основних матеріалів для виготовлення електронних апаратів, їх оптимальні режими;
 • основні методи виробництва електронних пристроїв, та побудови на їх основі електронних апаратів.
 • конструкторську документацію та основи проектування

Студент повинен вміти:

 • підбирати оптимальні технологічні режими при проведенні технологічних процесів отримання основних матеріалів електронної техніки;
 • конструювати електронні апарати на основі вивчених технологічних методів;
 • використовувати одержані знання при експлуатації електронної техніки.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “ Конструювання ВЕТ і САПР ” є складовою циклу спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: “ Математичний аналіз ”, “ Електрика і магнетизм ”, “ Оптика “, ”Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів”, ”Елементна база електронних приладів”.

Рекомендована література

Базова

 1. Готра З. Технологія електронної техніки: Навчальний посібник у 2-ох томах. – Львів, 2010. – Т.1-2.
 2. Готра З., Николаев И. Контроль качества и надежность мікросхем: Учебное пособие для техникумов. – Москва, 1989.
 3. Бондарік В. Системи автоматизованого проектування. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. спец. «Медична електроніка», «Електронно-оптичні системи і технології» денної та заочної форм навч. – Мінськ, 2006.
 4. Таиров Ю., Цветков В. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. – Москва, 1990.
 5. Никифорова-Денисова С. Механическая и химическая обработка. Книга 4. – «Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники». – Москва, 1989.

Допоміжна

 1. Пасынков В., Чиркин Л., Шинков А. Полупроводниковые приборы. – Москва, 1981.
 2. Якушенков Ю. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – Москва, 1989.
 3. Светличный В. Твердотельная электроника. Текст лекций. – Харьков, 1989.

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму