Історія України

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118ПКК-11, ПКЕ-11, ПКХ-11, ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190ПКТ-11
ПКП-11
ПКА-11
ПКЕ-11
ПКК-11
ПКХ-11

Опис курсу

Метою курсу є познайомити студентів з ключовими теоретичними положеннями дисципліни, навчити методики перетворення інформації про минуле в наукове знання; розглянути політичні, соціально-економічні та культурні процеси, які відбулися в Україні; показати суперечності українського націотворчого процесу; висвітлити основні етапи, труднощі й здобутки в модернізації України, її роль і специфіку в європейській цивілізації; на основі новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії показати становище українського народу в умовах тоталітарних режимів, його боротьбу за незалежність, державотворчу діяльність.

Завдання вивчення дисципліни
Повинні знати:
основні етапи розвитку історії України та її державності; розуміти хід історичного процесу в Україні; знати діячів нашої минувшини; етапи зародження та розвитку національної державності; етапи становлення українського етносу, важливість збереження і розвитку властивих йому ознак; розуміти досягнення та труднощі сучасної розбудови Української держави.
Повинні вміти:
аналізувати історичні процеси на території України; співставляти минуле та сучасне; користуватися категорійно-понятійним апаратом, джерелами з історії України; описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень; аналізувати історичні процеси, події, факти, явища духовного життя; шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.); критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формах.