Інженерна та комп’ютерна графіка

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКЕ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
251ПКЕ-11

Опис курсу

Мета –  викладання дисципліни є вивчення математичних основ інженерної та
комп’ютерної графіки, загальних принципів, стандартів та методів представлення зображень, основних типів комп’ютерних даних для збереження графічної інформації та методів її обробки, комп’ютерного дослідження графічних даних.
Завдання – дати знання студентам, щодо математичних основ інженерної та комп’ютерної графіки, загальних принципів, стандартів та методів представлення
зображень, основних типів комп’ютерних даних для збереження графічної інформації та
методів її обробки, допомогти студентам набути навичок в застосуванні графічної інформації через комп’ютерний інструментарій та методів аналізу і обробки графічних даних на комп’ютері.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи побудови графічних зображень методом прямокутного проекціювання елементів просторових форм: точок, прямих, площин, ліній, поверхонь;
– розв’язування задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур; та визначення дійсної величини окремих геометричних елементів;
– побудову зображень (видів, розрізів, перерізів, ізометричних і диметричних проекцій) на кресленнях і ескізах деталей та збірних одиниць;
– правила виконання креслень, специфікацій;
– правила користування персональним комп’ютером для графічних побудов;
– структуру та можливості одні а з поширених систем комп’ютерної графіки – Компас ЗБ;
– структур у ієрархічних меню;
– оптимальні файлові операції для побудови одномірних, двомірних та просторових зображення предметів, деталей;

вміти:
– розрізняти зображення об’єктів в ортогональних проекціях та в аксонометрії.
– зобразити геометричні фігури у вище означених проекційних системах.
– за декартовими координатами точок об’єкта та його параметрами будувати зображення самого об’єкта.
– уявити форму і положення геометричної фігури у просторі за її проекційним зображенням.
– визначити взаємне положення двох елементарних геометричних фігур на кресленні: належність одна одній, перетині паралельність.
– будувати перерізи геометричних тіл (сфери, конуса та циліццра обертання) проектуючими площинами.
– розв’язувати позиційні задачі способами допоміжних січних площин і концент-
ричних сфер.
– виконуваги написи креслярським шрифтом.
– будувати спряження: відрізків, прямих і дуг кіл, двох відрізків дуг, відрізка дуги і кола.
– проставляти розміри на зображеннях геометричних фігур і машинобудівних деталях за вимогами державних стандартів.
– виконувати креслення роз’ємних і нероз’ємних з’єднань, у тому числі різьбових,
зварних та інших з’єднань, що пов’язані зі спеціалізацією.
– будувати види, розрізи та перерізи у відповідності з державними стандартами.
– виконувати ескізи деталей з натурні на їх основі – робочі креслення.
– читати та виконувати креслення загального вигляду вузла чи механізму.
– виділяти зі складального креслення та зображати окремі нестандартні деталі.
– читати та складати креслення за спеціалізацією.
– користуватись засобами введення та виведення графічної інформації при роботі
з комп’ютером.
– описувати та вводити геометричні дані при створенні креслень.
– створювати технічні креслення та геометричні побудови на ПК, використовуючи
один із поширених графічних пакетів (Компас 3D, RusPlan, MS Visio та ін..

Рекомендована література

Базова
1. Ванін В. Оформлення конструкторської документації [Текст]: навч. посібник для внз / В. Ванін, А. Бліок, Г. Гнітецька. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ, 2003.
2. Єдина система конструкторської документації. Загальні правила виконання креслень [Текст] : (Укр. та рос. мовами): довідник / уклад. А. Грінь, Л. Скиба; ред. В. Іванов. – Львів, 2001.
3. Єдина система конструкторської документації. Правила виконання схем [Текст]: (Укр. та рос. мовами): довідник / уклад. П. Осташенков, Л. Скиба; ред. В. Іванов. – Львів, 2001.
4. Ванін, В. Оформлення конструкторської документації [Текст] : навч. посібник для внз : [затв. М-вом освіти і науки України ] / В. Ванін, A. Бліок, Г. Гнітецька. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ, 2012.
5. Красильникова Г., Самсонов В., Тарелкин С. Автоматизация инженерно- графических работ [Текст] . – Санкт-Петербург, 2000.
6. Соловей О. Інженерна графіка: схеми електричні [Текст]: навч. посібник для внз/О. Соловей, О. Хмеленко. – Київ, 2005.
7. Інженерна графіка. Довідкові таблиці [Текст]: довідковий посібник: навч. посібник для внз / уклад. В. Хруцький. – Кривий Ріг, 2002.
8. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА [Текст]: справочник / ред. Э. Романычева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989.
9. Лобур М. Комп’ютерна графіка в САПР КОМПАС-ЗБ [Текст] : лаб. практикум / М. Лобур, К. Колесник, Р. Панчак. – Львів, 2012.
10. Костюкова Т. Інженерна графіка [Текст]: практикум: навч. посібник для внз / Т. Костюкова. – Львів, 2011.
11. Інженерна графіка [Текст]: підручник для внз / В. Ванін, В. Перевертун, Т. Надкернична, Г. Власюк. – Київ, 2009.
12. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст]: підручник для внз / В. Михайленко, В. Найдиш, А. Підкоритов; ред. В. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. – Київ, 2001.
13. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст]: підручник для внз / В. Михайленко, В. Ванін, С. Ковальов; ред. В. Михайленко. – 5-те вид. – Київ, 2010.
14. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст]: навч. посібник для внз / Б. Коваленко, Р. Ткачук, В. Серпученко; ред. Б. Коваленко. – Київ, 2008.

Допоміжна
1. Коваленко Б. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : навч. Посібник для внз / Б. Коваленко, Р. Ткачук, В. Серпученко; ред. Б. Коваленко. – Київ, 2008.
2. Единая система конструкторской документации [Текст]: справочное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989.
3. Градиль, В. Справочник по Единой системе конструкторской документации [Текст]: справочник / В. Градиль, А. Моргун, Р. Егошин; ред. А. Раба. – 4-е изд., перераб. и доп. – Xарьков, 1988.
4. Моргун, А. Справочник по Единой системе конструкторской документации [Текст] : справочник / А. Моргун, В. Градиль, Р. Егошин; ред. Ю. Степанов.- 2-е изд., перераб. и доп. – Xарьков, 1979.
5. Салтикова, О. Інженерна графіка [Текст] : Для студ. інж спец усіх форм навчання: навч. посібник / О. Салтикова, I. Баранова – Суми, 2006.
6. Левицкий В. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Текст]: учебник для вузов / В. Левицкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2004.