Інструментальні засоби візуального програмування

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Благітко Б. Я.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536КНК-31Батюк М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни ” Інструментальні засоби візуального програмування ” є засвоєння студентами теоретичних знань про інтерфейси та драйвери стандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів; набуття ними експериментальних навиків із реалізації інтерфейсів нестандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів та написання драйверів до них., які б дозволили ефективно використовувати інструментальні засоби візуального програмування в різних галузях народного господарства.
Предмет навчальної дисципліни ” Інструментальні засоби візуального програмування “: інтерфейси та драйвери стандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів, коректна та правильна реалізація інтерфейсів нестандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів, написання драйверів до них та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:
• структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи інструментальних засобів візуального програмування;
• теоретичні основи інтерфейсів стандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів;
• теоретичні основи драйверів стандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів;
• алгоритмічні мови Delhi та C++;
• основні методи написання драйверів до нестандартних інструментальних засобів персональних комп’ютерів та їх характеристики.

Студент повинен вміти:
• встановлювати та поновлювати драйвери стандартних інструментальних засобів до персональних комп’ютерів;
• написати драйвери до нестандартних інструментальних засобів персональних комп’ютерів із використанням паралельного порта;
• програмувати на алгоритмічних мовах Delhi та C++;
• написати драйвери до нестандартних інструментальних засобів персональних комп’ютерів із використанням послідовного порта;
• використовувати одержані знання при експлуатації систем інструментальних засобів візуального програмування.

Рекомендована література

Базова
1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю., Терещенко Т., Сокол Є., Жуйков Ю., Петергеря Ю.; за ред.. Т. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. – Київ, 2004.
2. Агуров П. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – Санкт-Петербург, 2004.
3. Агуров П. Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – Санкт-Петербург, 2004.