Гістологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Любас Н. М.БЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536БЛК-31Любас Н. М.

Опис курсу

Мета: вивчити основні принципи розвитку, будови і функції клітин і тканин, структуру і функції клітинних комплексів у складі органів тіла багатоклітинних організмів, з’ясувати еволюцію тканин, становлення і розвиток їх в організмі, з’ясувати взаємодії клітин в межах однієї тканини і оточуючих тканин.

Завдання:

Теоретичні:

дати уявлення про сучасний стан розвитку цитології, гістології, ембріології, про сучасні методи дослідження тканин людини;

показати принципи класифікації основних тканин людини;

казати особливості ембріонального розвитку організму людини на різних вікових етапах;

сформувати у студентів знання про системну організацію клітин, тканин та органів.

Практичні:

ознайомити студентів із сучасними методами дослідження тканин людини та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом для формування навичок мікроскопічних досліджень;

навчити студентів методів біологічної безпеки, скарифікації, приготування препаратів, роботи з мікроскопічною технікою, методами приготування тимчасових мікропрепаратів.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • значення гістології як науки та основні етапи її розвитку;
 • закономірності структурної організації клітин, тканин і органів з позиції єдності будови і функції;
 • гістофункціональні особливості тканинних елементів і їх участь у біологічних процесах (захисних, трофічних, секреторних, інш.), що властиві тканинам і органам, на основі даних світлової й електронної мікроскопії;
 • основні закономірності ембріонального розвитку організму;

вміти:

 • мікроскопіювати гістологічні препарати з використанням світлового мікроскопа;
 • ідентифікувати тканини, їх клітинні та неклітинні структури на мікроскопічному та ультрамікроскопічному рівні;
 • застосовувати знання з гістології в з’ясуванні питань розвитку, структурної організації і функції клітин і тканин, а також їх мінливості під впливом чинників зовнішнього середовища.

Рекомендована література

Базова

 1. Волков К., Пасєчко Н. Ультраструктура клітин і тканин. Навчальний посібник-атлас. – Тернопіль, 1997.
 2. Гистология / под ред. Ю. Афанасьева, Н. Юриной. – Москва, 1999.
 3. Луцик О., Іванова А., Кабак К. Гістологія людини. – Львів, 1993.
 4. Луцик О., Іванова А., Кобак К., Чайковський Ю. Гістологія людини. – Київ, 2003.
 5. Луцик О., Іванова А., Кабак К., Чайковський Ю. Гістологія людини. Підручник. – Київ, 2010.
 6. Гистология / Под ред. В. Елисеева и др. – Москва, 1983.
 7. Иванов И., Ковальский П. Цитология, гистология, эмбриология. – Москва, 1969.
 8. Максимів Д. Біологія індивідуального розвитку тварин: Навчальний посібник. – Львів, 2001.
 9. Новиков А., Святенко Е. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии с основами эмбриологии: Уч. пособие для пед. ин-тов по биологии. – Москва, 1984.
 10. Отчич В. Гістологія: Навчальний посібник.- Львів, 2008.
 11. Практикум з медичної біології: навч. посібник/ Саляк Н. – Київ, 2009.
 12. Трускавецький Є., Мельниченко Р. Гістологія з основами ембріології: Підручник. – Київ, 2005.

Додаткова

 1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная
  биология клетки: В 3-х т. 2-е изд., перераб. Пер. с англ.- Москва, 1994.
 2. Алмазов И., Сутулов Л. Атлас по гистологии и эмбриологии. – Москва, 1978.
 3. Афанасьєв Ю., Юрина Н., Котовский Е. и др. Гистология. Ученик. – Москва, 2002.
 4. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учеб.пособие/ О. Волкова, Ю. Елецкий, Т. Дубовая и др.; Под ред. О. Волковой, Ю. Елецкого. – Москва, 1996.
 5. Гилберт С. Биология развития: В 3-х т. Пер. с англ. – Москва, 1993.
 6. Жункейра Л., Карнейро Ж. Гістологія. Учебное пособие. Атлас. – Москва, 2009.
 7. Кузнецов С., Мушкамбаров Н., Горячкина В. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Москва, 2002.
 8. Токин Б. Общая эмбриология: Учеб. для биол. спец. ун-тов. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва, 1987.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму