Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік
2Іспит
3Іспит
3Іспит
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКХ-11
234ArrayПКК-11
336ArrayКНК-21
336ArrayКНК-21
136Кнігініцький О. В.ПКК-11
336ArrayХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКХ-11
336ХМК-21
318КНК-21
118ПКК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКХ-11Кнігініцький О. В.
217ПКК-11Кнігініцький О. В.
318КНК-21
118ПКК-11
318ХМК-21

Опис курсу

Мета – вивчення законів механічного руху, основ молекулярної фізики та термодинаміки та їх практичного застосування. Вивчення сучасної теорії електромагнетизму та її використання в науці та технологіях.

Завдання – розгляд положень механіки у класичному підході, ознайомлення студентів зі способами опису властивостей об’єктів з огляду на їх мікроскопічну будову та термодинамічними процесами і станами. Формування у студентів уявлень про математико-аналітичний, молекулярно-кінетичний та феноменологічний підходи до опису явищ. Ознайомлення студентів з основними електромагнітними явищами, їх теоретичним описом та практичним застосуванням, закономірностями взаємодії електричних зарядів та їх руху в електричних і магнітних полях, законами електричного струму та особливостями його протікання у вакуумі та різних середовищах.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
• основні закони механіки матеріальної точки, тіла, системи тіл та середовища;
• основні способи кількісного опису механічного руху;
• головні положення молекулярно-кінетичної теорії;
• закони термодинаміки.

• основні характеристики електричних і магнітних полів;
• закони взаємодії електричних зарядів і їх руху в зовнішніх полях;
• закони постійного та змінного електричного струму;
• особливості протікання електричних явищ у вакуумі, газах, рідинах та твердих тілах;

вміти:
• застосовувати механіко-математичний апарат при вивченні параметрів механічного руху;
• використовувати рівняння стану ідеальних та неідеальних систем при вивченні термодинамічних процесів;
• користуватися співвідношеннями молекулярно-кінетичної теорії та законами термодинаміки при визначенні параметрів і функцій стану різних систем.

• застосовувати основні методи визначення напруженостей та потенціалів електричних і магнітних полів;
• розраховувати електричні кола, в т.ч. розгалужені;
• обчислювати характеристики електричного струму;
• кількісно описувати ефекти, пов’язані з проходженням електричного струму та поширенням електромагнітних взаємодій в різних середовищах.

Рекомендована література

Базова

4. Кушнір Р. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика. – Львів, 2003.
5. Сивухин Д. Общий курс физики. – Т.1. Механика. – Москва, 1989.
6. Гольдфарб Н. Сборник вопросов и задач по физике. – Москва, 1975.
7. Физический практикум. Под ред. Ивероновой В. – Москва, 1962.
8. Руководство к лабораторным заняттям по физике. Под ред. Гольдина Л. – Москва, 1973.

9. Кучерук І., Горбачук І. Загальна фізика: Електрика і магнетизм. (За заг. ред. В. Сугакова). – Київ, 1990.
10. Савельев И. Курс общей физики: учебное пособие. В 3-х т. – Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – Москва, 1988.
11. Гольдфарб Н. Сборник вопросов и задач по физике. – Москва, 1975.

Допоміжна

1. Бородчук А. Механіка. Збірник задач. Методика розв’язування. – Львів, 1999.
2. Кортнев А., Рублев Ю., Куценко А. Практикум по физике. – Москва, 1965.

3. Векштейн Е. Сборник задач по электродинамике. – Москва, 1966.
4. Коган Б. Сто задач по электричеству. – Москва, 1976.