Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Кнігініцький О. В.ПКЕ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКЕ-11Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета- вивчення законів механічного руху тіл, умов рівноваги, механіки середовищ, природи механічних сил та взаємодій та основ спеціальної теорії відносності

Завдання – розгляд положень механіки у класичному підході, ознайомлення з математико-аналітичними способами їхнього дослідження а також розвиток вміння застосовувати закони механіки для опису руху тіл та систем багатьох тіл.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:
1. Основні закони кінематики, динаміки, статики
2. Закони збереження
3. Основи механіки середовищ
4. Основні положення теорії коливань та хвильових процесів
5. Принципи та положення спеціальної теорії відносності

вміти:
1. Розв’язувати задачі кінематики матеріальної точки
2. Застосовувати закони збереження при розгляді руху тіл, систем тіл та взаємодії тіл
3. Описувати кількісно механічні процеси у середовищах
4. Використовувати закони Ньютона
5. Розв’язувати найпростіші задачі теорії коливань та релятівістської механіки

Рекомендована література

Базова

1. Кушнір Р. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика. – Львів, 2003.
2. Сивухин Д. Общий курс физики. – Т.1. Механика. – Москва, 1989.
3. Гольдфарб Н. Сборник вопросов и задач по физике. – Москва, 1975.

Допоміжна

1. Бородчук А. Механіка. Збірник задач. Методика розв’язування. – Львів, 1999.
2. Волькенштейн В. Сборник задач по общему курсу физики. – Москва, 1973.