Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКТ-11, ПКА-11, ПКП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
251ПКТ-11Кнігініцький О. В.
ПКП-11Кнігініцький О. В.
ПКА-11Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета – вивчення загального курсу фізики в рамках сучасної природничо-наукової картини світу. Формування у студентів цілісного підходу до розуміння явищ природи.

Завдання – вивчення основ механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики та деяких положень квантової фізики. Розвиток у студентів здатності до застосування законів фізики у прикладних задачах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
•основні закони фізики;
•стан розвитку сучасної фізики та загальноприйняті підходи до пояснення природних явищ;
•головні фізичні гіпотези;

вміти:
•використовувати відповідні постулати та закони при розв’язуванні конкретних фізичних задач;
•застосовувати математично-аналітичні підходи при описі фізичних процесів і явищ;
•пояснювати відомі явища природи з точки зору фізики.

Рекомендована література

Базова

1. Кушнір Р. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика. – Львів, 2003.
2. Кучерук І., Горбачук І. Загальна фізика: Електрика і магнетизм. (За заг. ред. В. Сугакова) – Киъв, 1990.
3. Кучерук І., Дущенко В. Загальна фізика: Оптика. Квантова фізика. – Київ, 1991.
4. Гольдфарб Н. Сборник вопросов и задач по физике. – Москва, 1975.

Допоміжна

1. Савельев И. Курс общей физики: учебное пособие. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – Москва, 1988.
2д. Коган Б. Сто задач по электричеству. – Москва, 1976.