Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКЕ-11
234ПКЕ-11
118ПКК-11
336ЕЛК-21
318КНК-21
336ХМК-21
217ПКК-11
234ПКХ-11

Опис курсу

Мета – вивчення основних законів механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики атомної і ядерної фізики. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.
Завдання –  навчити студентів самостійно виконувати розрахунки для розв’язування задач, забезпечити набуття практичних навиків експериментальних досліджень, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та розрахункові теоретично результати.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– зміст, формулювання та запис аналітичних виразів основних фізичних законів;
– найголовніші дослідні факти, що лежать в основі фундаментальних розділів фізики;
– межі застосовності фізичних законів та областей їх застосування в спеціальних дисциплінах та техніці;
– одиниці вимірювання фізичних величин в системі СІ;
– основи наукового світогляду.
вміти:
– представляти фізичні закони та співвідношення аналітично і оперувати з ними;
– розв’язувати типові задачі в загальному (формульному) вигляді, аналізувати результат та отримувати наближені формули з урахуванням малості відповідного параметру;
– робити числову оцінку результату за порядком величини та виконувати точні обчислення;
– графічно представляти зв’язки між параметрами роз’язуваної задачі;
– виконувати вимірювання за допомогою приладів та здійснювати елементарну обробку результатів експерименту.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

1. Бородчук А., Логвиненко О., Пастирський Я. Механіка. Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. – Львів, 2003.
2. Бородчук А., Пастирський Я. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. – Львів, 2002.
3. Антонюк В., Кушнір Р., Мельничук Б., Стасюк З., Шпак Л. Електромагнетизм. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів природничих факультетів. Ч.1. – Львів, 1998.
4. Антонюк В., Кушнір Р., Мельничук Б., Стасюк З., Шпак Л., Волощук Р. Електромагнетизм. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів природничих факультетів. Ч.2. – Львів, 1999.
5. Бордун О., Лах Х. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” для студентів природничих факультетів. – Львів, 2002.

Рекомендована література
1. Кучерук І., Горбачук І., Луцик П. Загальний курс фізики у 3-х т. – Київ, 1999.
2. Кушнір Р. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. – Львів, 2003.
3. Чолпан П. Фізика. – Київ, 2003.
4. Бушок Г., Бушок Є. Курс фізики. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – Київ, 2003.
5. Бушок Г., Венгер Є. Курс фізики: навч. посібник. – Кн.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – Київ, 2011.
6. Калитеевский Н. Волновая оптика. – Москва, 1971.
7. Сивухин Д. Общий курс физики. Оптика. – Москва, 1980.
8. Годжаев Н. Оптика. – Москва, 1977.
9. Савельев Й. Курс общей физики. – Т.3. – Москва, 1971.
10. Бутиков Е.Й. Оптика. – Москва, 1986.
11. Королев Ф. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. – Москва, 1974.
12. Білий М., Скубенко П. Оптика. – Київ, 1987.
13. Нагибина И. Интерференция и дифракция света. – Ленинград, 1974.
14. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика. Под ред. Д. Сивухина. – Москва, 1977.
15. Иродов И., Савельев И., Замша О. Сборник задач по общей физике. – Москва, 1975.
16. Кортнев А. Практикум по физике. – Москва, 1961.

17. Матвеев А. Оптика. – Москва, 1985.