Фізика (електрика і магнетизм)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayЕЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ЕЛК-21Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета – вивчення сучасної теорії електромагнетизму та її використання в науці та технологіях.

Завдання – ознайомлення студентів з основними електромагнітними явищами, їх теоретичним описом та практичним застосуванням, закономірностями взаємодії електричних зарядів та їх руху в електричних і магнітних полях, законами електричного струму та особливостями його протікання у вакуумі та різних середовищах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
• основні характеристики електричних і магнітних полів;
• закони взаємодії електричних зарядів і їх руху в зовнішніх полях;
• закони постійного та змінного електричного струму;
• особливості протікання електричних явищ у вакуумі, газах, рідинах та твердих тілах;

вміти:
• застосовувати основні методи визначення напруженостей та потенціалів електричних і магнітних полів;
• розраховувати електричні кола, в т.ч. розгалужені;
• обчислювати характеристики електричного струму;
• кількісно описувати ефекти, пов’язані з проходженням електричного струму та поширенням електромагнітних взаємодій в різних середовищах.

Рекомендована література

Базова

1. Кучерук І., Горбачук І. Загальна фізика: Електрика і магнетизм. (За заг. ред. В. Сугакова) – Київ, 1990.
2. Савельев И. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – Москва, 1988.
3. Гольдфарб Н. Сборник вопросов и задач по физике. – Москва, 1975.

Допоміжна

1. Векштейн Е. Сборник задач по электродинамике. – Москва, 1966.
2. Коган Б. Сто задач по электричеству. – Москва, 1976.