Електротехніка і основи електроніки

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234доцент Любунь З. М.ПКК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКК-11доцент Любунь З. М.

Опис курсу

Мета: навчити методів розрахунку і аналізу електричних кіл, ознайомитись з основними елементами і вузлами технічної електроніки.
Після вивчення даної дисципліни
студент повинен знати:
• основні елементи електронних схем;
• методи розрахунку схем;
• принципи функціонування базових електронних схем
Повинен вміти:
• розраховувати прості електричні і електронні схеми;
• проводити експериментальні дослідження простих електротехнічних і електронних схем;
• використовувати отримані знання при експлуатації електронної техніки;

Рекомендована література

Основна

1. Атабеков Г. Основы теории цепей. Учебник для вузов. – Малик, 1969.
2. Бессонов Л. Теоретические основы електротехники. – Москва, 1984.
3. Баскаков С. Радиотехнические цепи и сигналы. – Москва, 1983.
4. Основы электротехники и микроэлектроники/Б. Гершунский. — Киев, 1987.
5. Каяцкас А. Основы радиоелектроники: Учебное пособие. – Москва, 1988.
6. Ковальчук М., Любунь 3. Електротехніка і електроніка. Методичний посібник до виконання лаборатоного практикуму. –Львів, 2010.
7. Любунь З., Мочульський Ю. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально-методичні вказівки. – Львів, 2000.
8. Ковальчук М., Любунь З., Мочульський Ю. Методичні вказівки до курсу “Основи радіоелектроніки”. – Львів, 2002.
9. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки. Частина 1, Лабораторний практикум. – Львів, 2003.

Допоміжна

1. Шегедін О., Маляр В. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. – Львів, 2004.
2. Будіщев М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. — Львів, 2001.
3. Основи теорії електронних кіл: Підручник. – За ред. Бобало Ю. – Львів, 2008.
4. Дмитрів В., Шиманський В. Електроніка і мікросхемотехніка. Навчальний посібник. -Львів, 2006.
5. Сборник задач по теоретическим основам электротехники // Под ред. Л. Бессонова – Москва, 1998.