Економіка та основи ІТ-бізнесу

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Куц М. І.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318КНК-21Куц М. І.

Опис курсу

Мета – формування системи знань про закономірності та особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні, про процес започаткування  ведення власної справи. Спрямування  на ознайомлення з історичними передумовами виникнення підприємництва та з його розвитком у суверенній Україні, з поглядами на підприємництво провідних українських і зарубіжних вчених-економістів, на оволодіння теоретичними та практичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використати інструментарій менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  економічні  основи функціонування підприємств в умовах ринку; чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств; економічний зміст ресурсів; структуру та форми ресурсного забезпечення; шляхи більш раціонального використання ресурсів; прогресивні методи планування та форми організації виробництва; показники оцінки результативності діяльності.

вміти: виконувати економічні розрахунки; проводити аналіз використання ресурсів; оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.

Рекомендована література

  1. Податковий Кодекс України: Прийнятий 01 грудня 2010 р. – Київ, 2010.
  2. Березін О., Березіна Л., Бутенко Н. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Київ, 2009.
  3. Бондар Н. Економіка підприємства. – Київ, 2004.
  4. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л. – Суми, 2004.
  5. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й. – Львів, 2004.
  6. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А. Шегди. – Київ, 2006.
  7. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник для ВНЗ / Харів П. – Київ, 2008.
  8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С. Покропивного. – Вид. друге, перероб. та доп. – Київ, 2000.