Економіка природокористування

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Химочка Г. М.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Химочка Г. М.
БЛК-31Химочка Г. М.
ГПК-31Химочка Г. М.
ГЛК-31Химочка Г. М.

Опис курсу

Метою курсу ”Економіка природокористування” є вивчення економічних основ взаємодії суспільства і природи, формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначити рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Основні завдання дисципліни: 

 • сформувати у студентів стійкі знання з теорії економіки природокористування;
 • формування у них практичних умінь для оцінки природних ресурсів, здійснення еколого-економічної оцінки об’єктів;
 • отримання студентами вмінь та навичок щодо передбачення масштабів завданого збитку як природним ресурсам, так і суспільству в цілому, а також умінь та навичок щодо відтворювання природних ресурсів, визначення розмірів відшкодування завданих збитків як природним ресурсам, так і виробникам, упровадження моніторингу, розробки системи екологічного управління й економічних методів природоохоронного комплексу в суспільному виробництві.

У процесі роботи над курсом студентам необхідно буде вивчити:

 • тенденції і принципи природокористування;
 • природні ресурси України і стан їх використання;
 • методи економічної оцінки природних ресурсів;
 • організацію управління природокористуванням;
 • систему кадастрів природних ресурсів;
 • основи платного природокористування в Україні;
 • фінансування відтворення природних ресурсів і навколишнього природного середовища;
 • систему матеріального заохочення, спрямовану на раціональне використання природних ресурсів і навколишнього природного середовища;
 • а на практичних заняттях навчитись проводити розрахунки розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних ресурсів; складати запити на виділення коштів з Державного фонду ОНПС для здійснення природоохоронних заходів та ін.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні проблеми раціонального природокористування у сучасних умовах;
 • перспективні напрямки розвитку суспільного виробництва з урахуванням стану якості навколишнього середовища;
 • напрямки комплексного використання природних ресурсів;
 • методику оцінки природних ресурсів і пошуку економічних механізмів досягнення їх раціонального використання;
 • процедури створення економічного механізму відновлення деградованої природи, а також управління природокористуванням;
 • суть еколого-економічного збитку;
 • збори за використання природних ресурсів;
 • збори за порушення природного середовища.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • зробити еколого-економічну оцінку використання господарськими об’єктами природних ресурсів;
 • розрахувати економічний ефект від здійснення природоохоронних заходів;
 • розраховувати збори за використання природних ресурсів;
 • розрахувати платежі за порушення природного середовища;
 • розрахувати збиток від антропогенного впливу на довкілля.

         Засвоївши знання з дисципліни студент отримує необхідні навички для оцінки еколого-економічної ситуації в регіоні, зможе дати еколого-економічну оцінку природним факторам і природним ресурсам, визначити еколого-економічну доцільність діяльності певних виробництв на даній території, визначити економічну ефективність впровадження природоохоронних заходів.

Рекомендована література

Основна

 1. Макарова Н., Гармідер Л., Михальчук Л. Економіка природокористування: Навч. посібник. – Київ, 2007.
 2. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – Київ, 2003.
 3. Паламарчук В. Коренюк П. Економіка природокористування: Навч. посібник. – Запоріжжя, 2003.
 4. Сафранов Т. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – Львів, 2004.
 5. Синякевич І. Економіка природокористування: Навч. посібник. – Київ, 1996.
 6. Царенко О., Нєсвєтов О., Кабацький М. Основи екології та економіка природокористування. – Суми, 2001.

Додаткова

 1. Білявський Г., Бутченко Л., Навроцький В. Основи екології: теорія та практикум: Навчальний посібник. – Київ, 2002.
 2. Джигирей В., Сторожук В., Яцюк Р. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. – Львів, 2001.
 3. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – С. 546.
 4. Запольський А., Салюк А. Основи екології: Підручник / За ред. К. Ситника. – Київ, 2001.
 5. Карлюка Д. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи по дисципліні “Економіка природокористування” для студентів спеціальності 050107 ”Економіка підприємств”. – Херсон, 2003.
 6. Мельник Л., Шапочка М. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник. – Суми, 2005.
 7. Мельник Л. Екологічна економіка: Підручник. – Суми, 2002.
 8. Основні напрямки державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №38-39. – С. 248-298.
 9. Програма дій ”Порядок денний на ХХІ”. – Київ, 2000.
 10. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №303 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2003 р. №402).
 11. Управління охороною праці і навколишнього середовища на підприємстві: Імітаційні вправи та ігрові заняття з курсу ”Охорона праці і навколишнього середовища”. Навч. посібник. – Київ, 2007.
 12. Царенко О. Злобін Ю. Навколишнє середовище та економіка природокористування. Навч. посібник для вузів. – Київ, 1999.
 13. Шевчук В. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – Київ, 2000.

Інтернет-ресурси

 1. Державна фіскальна служба України. [Електронний ресурс: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii–ekologichniy-poda/].
 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 3. Податковий кодекс України : коментарі, бланки. [Електронний ресурс http://www.profiwins.com.ua/ru/comentsnk/1628.html, http://www.kyivsta.gov.ua/blanki_dovidky/blanki.htm].
 4. Податкова декларація збору за спеціальне використання води / Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.12 №1403 “Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води”. [Інтернет-ресурс:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo].