Економіка промисловості

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
236Химочка Г. М.ПКЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
236ПКЕ-11Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета – здобути теоретичні та практичні знання з основних напрямів механізму організації управління та діяльності промислових підприємств різних форм власності, вивчити досвід сучасного менеджменту організації, а також промислового менеджменту, питання організації і регулювання технологічних процесів з урахуванням сучасних умов ринкової трансформації економіки України.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  закономірності розвитку галузі та її підприємств; принципи і методи управління підприємствами; законодавчі, нормативні і методичні матеріали з питань економіки і підприємства; сутність вартості, собівартості та ціни продукції (робіт, послуг),методику їх розрахунків; основи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів; особливості формування організаційних структур управління; механізми, засоби та інструменти прийняття управлінських рішень; функції і правила бізнесмена; порядок ліцензування певних видів підприємства; взаємини з Антимонопольним комітетом України, запобігання банкротству, проведення санації та ін.

вміти: виконувати розрахунки з аналізу ефективності використання ресурсів всіх видів та знаходити резерви кращого їх використання; проводити кількісну та якісну оцінку факторів, що впливають на ефективність виробництва; виконувати розрахунки вибору оптимального інвестиційного проекту; оцінювати соціальні та економічні наслідки управлінських рішень; розробляти ефективні організаційні структури управління підприємствами та їх підрозділами; зорієнтувати діяльність підприємства на задоволення потреб споживачів і одночасно отримання прибутків.

Рекомендована література

  1. Податковий Кодекс України: Прийнятий 01 грудня 2010 р. – Київ, 2010.
  2. Березін О., Березіна Л., Бутенко Н. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Київ, 2009.
  3. Бондар Н. Економіка підприємства. – Київ, 2004.
  4. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л. – Суми: 2004.
  5. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й. – Львів, 2004.
  6. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А. Шегди. – Київ, 2006.
  7. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник для ВНЗ / Харів П. – Київ, 2008.
  8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С. Покропивного. – Вид. друге, перероб. та доп. – Київ, 2000.
  9. Економіка промислового підприємства /за ред. Н. Тюріної. – Львів, 2000, 2008.