Еколого-геологічне районування України

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ArrayГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ГЛК-21

Опис курсу

Метою є комплексний геоекологічний аналіз території та з’ясування геоекологічних проблем в окремих регіонах країни; розробка схеми її районування, яке базується на дослідженні природних та техногенних чинників формування геосистем з урахуванням їх господарського освоєння.

Завдання:

1)оцінювання умов організації навколишнього природного середовища України та вплив на його стан природних і техногенних чинників;

2)визначення стану й ступеня природних і техноприродних екологічних змін навколишнього природного середовища України в межах різних територіальних та функціональних рангів (створення техноприродної системи “людина–природне середовище”);

3)визначення головних техногенних чинників, які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища та всіх його складових у межах різних зон і економічних районів України;

4)визначення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методики прогнозування (створення моделі навколишнього середовища, визначення просторових закономірностей механізму й динаміки різноманітних процесів, які розвинуті в межах об’єму простору, який досліджують).

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • з якою метою проводиться таке районування та основні принципи за якими воно здійснюється;
 • перелік найважливіших природних геологічних чинників та процесів, що прямо або опосередковано впливають на екологічний стан довкілля;
 • перелік основних антропогенних чинників, що прямо або опосередковано впливають на екологічний стан довкілля;
 • перелік та зміст основних методичних посібників та найважливіших нормативних документів, що регламентують проведення робіт з еколого-геологічного районування.

вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію, яка склалася внаслідок техногенного впливу на навколишнє середовище;
 • визначати джерела забруднення всіх компонентів навколишнього середовища;
 • оцінювати стан екологічних умов конкретної території;
 • оцінювати антропогенний вплив на навколишнє природне середо­вище;
 • пояснити причини екологічної кризи в різних регіонах України;
 • провадити еколого-геологічне картування;
 • застосовувати різноманітні методи екологіч­них досліджень;
 • розробляти план заходів зі стабілізації стану довкілля;
 • розробляти заходи з запобігання негативним наслідкам на природне середовище техногенної діяльності в окремих регіонах України;
 • розробляти заходи для боротьби з наслідками впливу техногенної діяльності на навколишнє природне середовище;
 • працювати в групах та організовувати роботу групи;
 • використовувати комп’ютерну техніку для опрацювання й аналізування даних і пред­ставлення результатів, писати звіти з наукової роботи, реферувати й анотувати наукові публікації.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Адаменко О. Екологічна геологія : Підручник / О. Адаменко, Г. Рудько. – Київ, 1998.
 2. Білявський Г. Основи екології / Г. Білявський, Р. Фурдуй, І. Костіков. – Київ, 2004.
 3. Географічна енциклопедія України: У 3 т. – Київ, 1990–1994.
 4. Гошовський С. Екологічна безпека техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер. – Львів; Київ, 2002.
 5. Данилишин Б. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. Данилишин, С. Дорогунцов, В. Міщенко. – Київ, 1999.
 6. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник. – Київ, 2004.
 7. Екологічна геологія : Підручник / [За ред. М. Коржнєва]. – Київ, 2005.
 8. Заставний Ф. Географія України. – Львів, 1990.
 9. Зербіно Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. – Львів, 2005.
 10. Крисаченко В. Людина і біосфера. – Київ, 1999.
 11. Маринич А. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А. Маринич, В. Пащенко, П. Шищенко. – Киев, 1985.
 12. Нейко Є. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення / Є. Нейко, Г. Рудько, Н. Смоляр. – Івано-Франківськ; Львів, 2001.
 13. Паранько І. Основи екології геологічного середовища: Конспект лекцій. – Кривий Ріг, 2004.
 14. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / [За ред. Г. Рудька]. – Київ, 2006.
 15. Розміщення продуктивних сил України / [За ред. Є. Качана]. – Київ, 2001.
 16. Рудько Г. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г. Рудько, О. Адаменко. – Чернівці, 2008.
 17. Рудько Г. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. Рудько, О. Адаменко. – Київ, 2009.
 18. Соціально-економічна географія України : Навч. посібник / За ред. О. Шаблія. – Львів, 2000.
 19. Экологическая геология Украины: Справ. пособие / Е. Шнюков, В. Шестопалов, Е. Яковлев и др. – Киев, 1993.

 

Допоміжна

 

 1. Атлас України (комплексний). – К., 2005. – 96 с.
 2. Атлас. Геологія і корисні копалини України / [Гол. ред. Л. Галецький]. – Київ, 2001.
 3. Барановський В. Екологічний атлас України. – Київ, 2000.
 4. Бастрыгина Т. Медь, свинец, цинк в почвах зоны влияния промышленного источника загрязнения // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 14–19.
 5. Бодлак П., Чебан В. Регіональні сейсморозвідувальні роботи в Карпатському регіоні та Волино-Поділлі: результати і перспективи // Мін. ресурси України. – 1998. – № 3. – С. 21–24.
 6. Будыко М. Глобальная экология. – Москва, 1977.
 7. Волков М. Методичні основи вивчення рельєфу території України з метою раціонального природокористування / М. Волков, В. Палієнко, Р. Купраш // Вісн. АН УРСР. – 1983. – № 9. – С. 75–80.
 8. Вступ до медичної геології (за ред. Г. Рудька, О. Адаменка). – Київ, 2010. – Т. 1-2.
 9. Гавриш В. Нафта і навколишнє середовище. – Київ, 1984.
 10. Геоекологія України : [Зб. наук. праць] / [Відп. за випуск Г. Рудько]. – Київ, 1993.
 11. Гетьман В. В малих річках зароджується життя… нації // Науковий світ. – 2007. – № 9. – С. 14–16.
 12. Гурський Д. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. – Львів, 2008.
 13. Гуцуляк В. Ландшафтно-геохімічна екологія : [Навч. посібник]. – Чернівці, 1995.
 14. Довгий С. Екологічна мінералогія України / С. Довгий, В. Павлишин. – Київ, 2003.
 15. Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом в Червоноградському гірничопромисловому районі / Г. Рудько, Ю. Скатинський, В. Федосєєв та ін. // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 17–23.
 16. Екологія Львівщини, 2007 : Бюлетень Держуправління охорони НПС у Львівській обл. – Львів, 2008.
 17. Єгорова Т. До питання розвитку екологічної геохімії України / // Геологія України. – 2004. – № 1. – С. 13–16.
 18. Зелікман Є. М. Оцінка стійкості земель до антропогенних впливів // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 40–44.
 19. Иванов Б. Н. Карбонатный карст Украины и Молдавии // Тр. Москов. об-ва испытателей природы. – 1972. – Т. 17. – С. 131–140.
 20. Инженерно-геологическая карта Украинской ССР. Масштаб 1:500000 / Гл. ред. П. Сторчак. – Киев, 1985.
 21. Карпатское землетрясение 4 марта 1977 г. и его последствия / [Под ред. А. Друмя]. – Москва, 1980.
 22. Карта естественной защищенности подземных вод УССР. Масштаб 1:200 000. – Киев, 1989.
 23. Карта районирования территории УССР по условиям и степени подтопления. Масштаб 1:1 000 000 / Гл. ред. П. Сторчак. – Киев, 1986.
 24. Карта распространения экзогенных геологических процессов на территории Украины. Масштаб 1:500 000 / Гл. ред. Н. Гавриленко. – Киев, 1995.
 25. Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України : Кабінет Міністрів України. – К., 2002. – 42 с.
 26. Коржнєв М. М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М. Коржнев, Ю. Шеляг-Сосонко, Є. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.
 27. Коржнєв М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства : [Підручник]. – Київ, 2004.
 28. Краев В. Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой формации Украины. – Киев, 1971.
 29. Крюченко Н. Наличие фтора в подземных водах Украины и заболевания, связанные с ним // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 9–13.
 30. Куница Н. Природа Украины в плейстоцене. – Черновцы, 2007.
 31. Кучма Л., Зав’ялов В., Мельничук Т. Геолого-економічна оцінка вуглеводневого потенціалу Дніпровсько-Донецької западини // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 20–23.
 32. Ловинюков В. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 35–38.
 33. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции: В 3-х т. – Киев, 1999.
 34. Металіді В. С., Гурський Д. С. Титан України / В. Металіді, Д. Гурський // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 11–17.
 35. Методические рекомендации по изучению эколого-геоло­ги­ческих условий городских агломераций и территориально-про­мыш­ленных комплексов УССР / [Под ред. Е. Яковлева]. – Днепропетровск, 1988.
 36. Наука. Чорнобиль-96 : [Зб. наук. праць]. – Київ, 1997.
 37. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі : Спец. видання до 5-ї Всеєвропейської конф. міністрів навколишнього середовища “Довкілля для Європи”. – Київ, 2003.
 38. Национальный доклад Украины на конференции ООН “Окружающая среда и развитие”. Бразилия, 1992. – Киев, 1992.
 39. Огляд з регіональної оцінки еколого-геологічних умов геолого-промислових районів України. – Київ, 1999.
 40. Олиферов А. Борьба с эрозией и селевыми паводками в Крыму. – Симферополь, 1968.
 41. Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України. – Івано-Франківськ, 2006.
 42. Пінчук Н. Еколого-економічні умови використання підземних вод України // Мін. ресурси України. – 1998. – № 3. – С. 28–30.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України “Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки” (2003).
 44. Природные национальные парки Украины / П. Ященко, Е. Гребенюк, Л. Галенкевич и др. – Львов, 1988.
 45. Сводная карта условий развития экзогенных геологических процессов на территории Украины масштаба 1:500 000 и объяснительная записка к ней / Гл. ред. Н. Гавриленко. – Киев, 1998.
 46. Стихійні природні та природно-техногенні явища на території України / Л. Руденко, В. Палієнко, О. Харитонов та ін. // Укр. геогр. журн. – 1994. –  № 1. – С. 7–18.
 47. Україна на зламі тисячоліть. Історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи / За заг. ред. Г. Щокіна, М. Головатого. – Київ, 2000.
 48. Філіпчук Г. Словник термінів з питань екології та безпеки життя та діяльності. – Чернівці, 2003.
 49. Хрущов Д. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д. Хрущов, Л. Босевська, Ю. Кирпач // Геол. журн. – 2010. № 2. – С. 38–41.
 50. Чорнокур І., Гурський Д., Сіроштан Д. Про доцільність освоєння ресурсної бази вуглеводневої сировини морських акваторій України // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 18–19.
 51. Шульга В. Г. Основні результати та завдання впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні / В. Шульга, Б. Коробко, М. Жовнір // Энергетика и электрификация. – 1995. – № 2. – 39–42.
 52. Шурпач Н. Исследования буферной способности почв Украины к загрязнению тяжелыми металлами // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 28–3

 

Інформаційні ресурси

 

Інтернет-ресурси

 

 1. mama-86.kiev.ua (Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86”)
 2. univ.kiev.ua (на сайті представлені матеріали екологічних конференцій, нарад, публікації, результати досліджень, освіта)
 3. ecolife.org.ua
 4. alter-eco.org.ua (коаліція українських неурядових організацій “Альтер-Еко”)
 5. ecoleague.net (офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги)
 6. unep.ch (Програма ООН з питань захисту довкілля – United Nations Environment Program)
 7. rada.kiev.ua (сайт Верховної Ради України)
 8. dovkilia.kiev.ua (сайт екологічного проекту)
 9. org.ua (сайт загальнонаціонального проекту “Екологічно чистий продукт”)
 10. erriu.ukrtel.net (сайт Інституту досліджень навколишнього середовища та ресурсів)
 11. ecology.org.ua (сайт Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)
 12. http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (законодавство України)
 13. http://www.eea.europa.eu/ (EEA – European Environment Agency)
 14. ecopravo.Lviv.ua (сайт Львівської громадської організації “Eко-Право-Львів”)
 15. menr.gov.ua (сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища)
 16. http://www.iapm.edu.ua (сайт Центру сталого розвитку та екологічних досліджень)
 17. lib-ecolog.narod. ru (бібліотека інженера-еколога – http://vkontakte.ru/club994894)
 18. wikipedia.org
 19. geo.ru
 20. franko.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму