Екологія землекористування

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayГРК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГРК-21

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні і прикладні аспекти екології землекористування: поняття земля, її екологічне і економічне значення, роль і функції у біосфері, історія розвитку і еволюція землекористування. Студіювання екології землекористування дає можливість студентам освоїти науково-методичну і технологічну базу знань з охорони, економічно ефективного і екологічно безпечного використання земельних ресурсів. В навчальному курсі вивчаються основи загальної екології, екології землекористування і охорони природних ресурсів. Всебічно аналізуються проблеми екології землекористування, питання взаємодії людини і природи, розглядаються тенденції зміни навколишнього середовища. Особлива увага приділяється екологічній стійкості землекористувань, комплексній природоохоронній організації території, новим підходам до організації землеробства. В програмі курсу значне місце приділяється практичній діяльності студентів щодо освоєння теоретичного матеріалу і набуття навиків практичної реалізації екологічних проектів в області землекористування, самостійному опрацюванні проблемних питань охорони земель, вмінню шукати, аналізувати і узагальнювати необхідну інформацію з різних інформаційних джерел.

Завдання:

– системний розгляд принципових теоретичних, методичних і технологічних питань розробки систем землеробства на ландшафтній основі;

– розгляд концептуальних положень адаптивно-ландшафтної організації території землекористувань;

– особливості створення державної агроекологічної інфраструктури;

– вивчення різних форм землекористування;

– вивчення сучасних проблем у землекористуванні;

– аналіз сучасного стану і перспектив розвитку землекористування;

– оцінка ресурсів природно-господарського територіального комплексу;

– агрономічна оцінка структури ґрунтового покриву і типізація земель;

– екологобезпечна організація земель різних форм землекористування;

– вивчення особливостей біологічного і точного землеробства;

– еколого-економічна оцінка ефективності ландшафтних систем землеробства;

– екологічний аналіз землевпорядних проектів;

– формування екологічної інфраструктури землекористування.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат науки; основні функції землі; закономірності формування природно-територіальних структур; принципи взаємодії між основними геокомпонентами культурного ландшафту; суть основних форм землекористування; форми ландшафтної організації території.

вміти: вибрати оптимальну структуру землекористування для конкретних ландшафтних умов; оцінити еколого-економічну ефективність ландшафтних систем землеробства; проводити екологічний аналіз землевпорядних проектів; оцінювати ресурсних природно-господарський потенціал території; створювати землевпорядні проекти на ландшафтній основі.

Рекомендована література

Базова

  1. Кирюшин В. Экологизация земледелия и технологическая политика. – Москва, 2000.
  2. Варламов А., Хабаров А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов. – Москва, 1999.
  3. Каштанов А., Лисецкий Ф., Швебс Г. Основы ландшафтно-экологического земледелия. – Москва, 1994.
  4. Кауричев И., Романова Т., Сорокина Н. Структура почвенного покрова и типизация земель. – Москва, 1992.

Додаткова

  1. Методическое пособие и нормативные материалы для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия. – 2001.
  2. Дорогунцов С. Новоротов О., Ніколаєнко Т. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання. – Київ, 1999.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Агроландшафтна організація території”. – Дубляни, 2001.

Інформаційні ресурси

http://www.nbuv.gov.ua.

http://issar.com.ua.