Екологія рослин

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Лесів М. С.БЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318БЛК-21Лесів М. С.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання екології рослин: середовище існування рослинних організмів, закономірності впливу екологічних факторів на живі організми, адаптація та стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, фототрофна функція рослинних організмів, фітоіндикація та фітомоніторинг. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях та практичних роботах.

Завдання курсу:

 • вивчення середовищ існування рослинних організмів;
 • вивчення загальних закономірностей впливу екологічних факторів на живі організми;
 • вивчення адаптації та стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища;
 • вивчення фотосинтезу як унікальної функції рослинного організму;
 • вивчення екології рослинних угруповань;
 • вивчення фітоіндикації і фітомоніторингу;
 • ознайомлення студентів з залежністю росту і розвитку рослин від зовнішніх чинників, з адаптацією та механізмами стійкості рослин, з впливом фітогормонів і синтетичних регуляторів росту і розвитку рослин.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат науки, закономірності впливу екологічних факторів на живі організми, адаптацію та стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, фототрофну функцію рослинних організмів, фітоіндикацію та фітомоніторинг.

вміти: здійснювати аналіз впливу екологічних факторів на рослинні організми; пояснювати вплив фітогормонів і синтетичних регуляторів росту і розвитку рослин; виявляти індикаторні ознаки рослинності.

Рекомендована література

Базова

 1. Голубець М. Екосистемологія. – Львів, 2000.
 2. Косаківська І. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. – Київ, 2003.
 3. Кучерявий В. Екологія. -Львів, 2000.
 4. Лаптєв О. Екологія рослин з основами біогеоценології. – Київ, 2001.
 5. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів / Грицаєнко З., Грицаєнко А., Карпенко В. – Київ, 2003.
 6. Мусієнко М. Фізіологія рослин. – Київ, 2005.
 7. Мусієнко М. Екологія рослин: підруч. для студ. вузів. – Київ, 2006.

Додаткова

 1. Білявський Г., Бутченко Л., Навроцький В. Основи екології: теорія та практикум. – Київ, 2002.
 2. Мусієнко М., Серебряков В., Брайон О. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник. – Київ, 2002.
 3. Терек О. Ріст рослин: навчальний посібник. – Львів, 2007.
 4. Терек О., Пацула О. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. – Львів, 2011.
 5. Чернова Н., Былова А. Экология. – Москва, 2004.
 6. Экология растений: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Н. Березина, Н. Афанасьева. – Москва, 2009.