Екологічні проблеми прикордонних територій

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ГПК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГПК-31Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета курсу ”Eкологічні проблеми  прикордонних територій”: проаналізувати головні екологічні проблеми прикордонних територій України,  з’ясувати причини їх виникнення і оцінити їхні соціально-економічні наслідки, розглянути напрямки і перспективи їх вирішення у співробітництві із країнами-сусідами, обґрунтувати актуальність транскордонного управління природними ресурсами та встановити основні фактори, які впливають на його стан.

Завдання курсу:

– сформувати в студентів систему знань про сучасний екологічний стан прикордонних територій України,  дослідити причини розвитку екологічної кризи в Україні та її основні наслідки;

– проаналізувати джерела забруднення довкілля, дати оцінку впливу галузей національного господарства на екологічну ситуацію в прикордонних регіонах України, розглянути екологічні проблеми транскордонних водних об’єктів, проаналізувати наслідки природних і антропогенних екологічних катастроф, зокрема аварії на Чорнобильській АЕС;

– ознайомити студентів з основними положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна;

– стимулювати інтерес студентів до самостійного пошуку і аналізу необхідної інформації, аналізу техногенного навантаження на природне середовище у прикордонних територіях України, аналізу компонентного забруднення територій (транскордонне забруднення водних ресурсів, атмосферного повітря, земельних ресурсів), сприяти формуванню навичок порівняльного аналізу інформації (порівняльний аналіз ступеня забруднення територій);

– умінь робити самостійні висновки;

– вдосконалити практичні навички працювати з картами.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– статус і характеристику прикордонних територій;

– статус та основні риси транскордонних ресурсів, а також фактори, які впливають на   транскордонне управління природними ресурсами;

– основні риси ”транскордонності”, аналізувати  транскордонні природні ресурси, що розміщені на прикордонних територіях;

– поняття та причини виникнення глобальних екологічних проблем людства;

– основні екологічні проблеми прикордонних територій України, причини їх виникнення;

– джерела забруднення прикордонних територій;

– екологічні проблеми використання основних природних ресурсів за ступенем впливу на загальний стан регіонів кожної із межуючих країн;

– перспективи вирішення екологічних проблем на прикордонних територіях України;

– механізм і проблеми транскордонного співробітництва у сфері охорони транскордонних природних ресурсів.

– основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

Підготовлений студент повинен вміти:

– робити аналіз техногенного навантаження на природне середовище прикордонних територій України;

– робити порівняльний аналіз компонентного забруднення прикордонних територій;

– давати оцінку впливу галузей народного господарства вітчизняного і зарубіжного виробництва на стан прикордонних територій;

– аналізувати динаміку викидів найпоширеніших забруднюючих речовин на прикордонних територіях.

Вивчення дисципліни ”Eкологічні проблеми  прикордонних територій” формує у студентів знання про сучасний екологічний стан прикордонних територій України,  транскордонні природі ресурси, причини розвитку екологічної кризи в Україні та її основні наслідки, джерела забруднення прикордонних територій тощо.

Рекомендована література

 1. Білявський Г. Основи загальної екології: Підручник / Г. Білявський, М. Падун, Р. Фурдуй. – 2-е вид., зі змінами. – Київ, 1995.
 2. Білявський, Г. Основи екології: Підручник. – 2-ге вид. / Г. Білявський, Р. Фурдуй, І. Костіков. – Київ, 2005.
 3. Дубовіч І. Особливості та перспективи розвитку міжнародної екологізації економіки // Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains / Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv, 2009. – P. 96-105
 4. Заржицкий О. ”Концепція регіональної екологічної політики України: якій їй бути”. – Право України. – №7. – Київ, 2001. – С. 70-75.
 5. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів, 2002.
 6. Іванюк Д. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посібник / Д. Іванюк, І. Шульга. – Київ, 2007.
 7. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів, 2008.
 8. Природні ресурси та охорона навколишнього середовища / Стастичний щорічник України за 2013 рік – Київ, 2014.

Додаткова

 1. Долотіна К. Єврорегіони на території України: стан та проблеми розвитку. – Вісник Східноукраїнського Національного Університету ім. Володимира Даля, 2013. – Випуск №4 (193) Ч.2. – С.  194-198.
 2. Колодяжна В. Єврорегіон ”Буг”: законодавчі й організаційно-правові аспекти. – Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С.103-106.
 3. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів, 2003.
 4. Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник. – Львів, 2012.
 5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки: Закон України від 21.09.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №47. – С. 405.
 6. Про охорону навколишнього природного середовища : закон України вiд 25 черв. 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – С. 546.
 7. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №45. – С. 499.
 8. Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища за 2005–2015 рр.
 9. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 році.
 10. Постанова Верховної Ради України Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води від 27 лютого 1997 року, N 123/97-ВР.

Інформаційні ресурси

 1. Балушка Н. Правовий аспект поняття транскордонної річки [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2005. – №4. – Режим доступу: http://justinian.com.ua/article.php?id=1673.
 2. Вдовенко С. Транскордонне співробітництво: єврорегіон ”Дніпро”: науково-практичне видання. – Чернігів, 2012. – 248 с.
 3. Гіждіван Л. Про статус транскордонних природних ресурсів [Електронний ресурс] // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр.– Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578–582. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2010_47/9-4.pdf.
 4. Єврорегіон ”Верхній Прут” (Україна, Молдова, Румунія) [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Чернівецької обласної державної адміністрації. Режим доступу: http://www.bukoda.gov.ua/page/evroregion-verkhnii-prut
 5. Єврорегіон ”Буг” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://euroregionbug.pl/
 6. Єврорегіон ”Ярославна”.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://sorada.gov.ua/content/euroregion-yaroslavna/euroregion-yaroslavna-ukr-2012.pdf
 7. Карпатський Єврорегіон [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tradecarp.com/
 8. Конвенція про охорону та використання транскордонних водотокiв та мiжнародних озер [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://conservation.in.ua/legislation/konventsija_pro_ohoronu_vodotokiv_ta_oze.
 9. Лукаш, О.А. Соціоеколого-економічні аспекти природокористування на прикордонних територіях / О. Лукаш, Ю. Дерев’янко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №2. – С. 38–44.
 10. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: [Проект Київського центру Інституту Схід-Захід.] / Є. Кіш, О.Вишняков, Л. Лендьел та ін.; за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. – К., 2000. – 224с.
 11. Про єврорегіон ”Слобожанщина” [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Харківської обласної державної адміністрації. Режим  доступу: http://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/351/441/442.
 12. Рассоха Л. Шляхи забезпечення національних інтересів України в діяльності єврорегіонів ”Чорне море” і ”Нижній Дунай” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2008/BSEC_200 /Pages%20from%20tom1/0332.pdf.
 13. Щодо активізації співробітництва прикордонних територій Сходу України в рамках єврорегіону ”Донбас”. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1226/.
 14. www.cites.org. – Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.