Екологічне картування

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Книш І. Б.ГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГЛК-31Книш І. Б.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни ”Екологічне картування” є ознайомлення студентів із загально-природничими і, зокрема, теоретичними і практичними знаннями щодо комплексу підготовчих, польових, аналітичних та камеральних робіт з вивчення, оцінки і прогнозування негативних змін екологічного стану геологічного середовища шляхом виконання геологічних, геохімічних, ландшафтно-геохімічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геофізичних та інших робіт і досліджень, з використанням матеріалів аерокосмічних зйомок, моніторингу довкілля, агрохімічних робіт, а також матеріалів щодо функціонального використання територій та їх соціально-економічних умов.

Предметом вивчення ”Екологічного картування” є вивчення та визначення рівнів забруднення його компонентів – гірських порід, грунтів, донних відкладів, підземних вод токсичними хімічними елементами та їх сполуками, органічними речовинами, нафтопродуктами тощо, а також даних стосовно поширення і інтенсивності прояву небезпечних геологічних процесів.

Об’єктом вивчення є геологічне середовище – гірські породи, грунти, донні відклади, підземні води (далі ГС) та техногенно-геологічні системи (далі ТГС) – обмежені в просторі системи взаємодії компонентів геологічного середовища з техногенними об’єктами, які характеризуються відносною самостійністю, однаковістю та специфікою проявлення кількісних та якісних змін в геологічному середовищі, а також аномальні зони за будовою і складом геологічного середовища, в межах яких можуть суттєво підвищуватись ризики прояву небезпечних процесів і явищ (забруднення грунтів, донних відкладів, рослинності; зміни режиму і якості підземних вод, активізація ЕГП тощо), які негативно впливають на умови життєдіяльності людини.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • методику оцінки сучасного екологічного стану геологічного середовища та окремих його складових частин (гірських порід, грунтів, донних відкладів, підземних вод), а також процесів і явищ, які в ньому відбуваються і впливають чи можуть впливати на екологічні умови навколишнього природного середовища;

 • оцінку геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів);

 • оцінку еколого-гідрогеологічного стану підземних вод;

 • оцінку територій поширення та розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, їх впливу на природно-техногенні системи, господарські об’єкти, населенні пункти, земельні угіддя;

 • методи прогнозування можливих змін стану геологічного середовища або окремих його складових частин під впливом природних чинників і господарської діяльності;

 • оцінку еколого-геологічного ризику господарського освоєння територій та містобудування;

 • етапи районування територій за рівнями змін стану геологічного середовища.

Студент повинен вміти:

 • планування та ведення моніторингу геологічного середовища;

 • забезпечення розробки заходів щодо захисту геологічного середовища, господарських систем, об’єктів і населення від проявів та наслідків небезпечних геологічних процесів та забруднення;

 • розробка рекомендацій з попередження (мінімізації) негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов’язані з ним інші складові частини довкілля;

 • розробка програм екологічної реабілітації територій з незадовільним станом геологічного середовища і довкілля;

 • планування більш детальних еколого-геологічних досліджень масштабу 1:50000-1:25000 і крупніше.