Екологічна експертиза

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Грень О. М.ГЛК-31, БЛК-31, ГПК-31, ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Грень О. М.
БЛК-31Грень О. М.
ГЛК-31Грень О. М.
ГПК-31Грень О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни –  ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією предмету, запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:

– розкриття теоретичних основ екологічної експертизи;

– викладення порядку проведення екологічної експертизи;

– розкриття правових основ та законодавчої бази екологічної експертизи;

– викладення міжнародного досвіду у проведенні екологічної експертизи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: мету, ціль, завдання та основні принципи екологічної експертизи; види (форми) екологічної експертизи: державна, громадська, спеціалізована, додаткова екологічна експертиза; об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи; порядок та методику проведення екологічної експертизи; організаційно-правові засади організації та проведення екологічних експертиз; відповідальність за порушення вимог законодавства щодо екологічної експертизи; економічне забезпечення організації та проведення екологічної експертизи.

вміти: проводити екологічну експертизу; давати оцінку дотриманню вимог щодо охорони довкілля та екологічної безпеки як діючих об’єктів, устаткування та технологій, так і таких, діяльність яких планується на майбутнє; оцінювати екологічну ситуацію, що склалась, в окремому регіоні внаслідок діяльності екологічно небезпечного підприємства чи обладнання або яка може скластися внаслідок їх діяльності в майбутньому; давати експертну оцінку стосовно екологічної безпеки як чинного законодавства, так і проектів законодавчих та нормотворчих актів; оформляти необхідну документацію стосовно організації та проведення екологічної експертизи; організовувати відомчий та громадський контроль за додержанням вимог стосовно планування та проведення екологічної експертизи.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. – Київ, 2000. С. 3-34
 2. Закон України ”Про екологічну експертизу” (від 09.02.95 р.) зі змінами та доповненнями.
 3. Нормативні акти Кабінету Міністрів України. – 1998 – 2002.
 4. ДЕН А.2.2-1-95. Склад та зміст матеріалів ОВНС. Мінекобезпеки України, 1996.
 5. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Мінекобезпеки України, 1995.
 6. Андрейцев В. Екологічне право. – Київ, 1996.
 7. Гавриленко О. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: Навч. посібник. – Київ, 2003.
 8. Дьяконов К., Дончева А. Экологическое проектирование и экспертиза. -Москва, 2002.
 9. Мингазова Н. Экологическая экспертиза. (Ч. 1 .). Научно-теоретические и правовые основы. – Москва, 2001.
 10. Кораблева А. Введение в экологическую экспертизу. – Днепропетровск, 2000.

 

Додаткова

 1. Боков В., Ена А., Ена В., Позаченюк Е. Геоэкология (научно-методическая книга по экологии). – Симферополь, 1996.
 2. Географическое обоснование экологических экспертиз / Под ред. Т. Звонковой – Москва, 1995.
 3. Порфирьев Б. Экологическая експертиза и риск технологий. – Москва, 1990.
 4. Экологические основи природопользования / Н. Грицан, Н. Шпак, Г. Шматков и др. – Днепропетровск, 1998.
 5. Экология / Под ред. Богомолова С. -Москва, 1997.
 1. Інформаційні ресурси
 1. http://www.basmanov.sky.net.ua/Ukr/Spisok/MeteorClimat/Meteo00MetodZabezp.html
 2. franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/fourman/E…/Books.htm
 3. http://www-geology.univer.kharkov.ua/ecology/inf_paket/meteorology.ht